Szkolenie z prawa dla lekarzy - Ciąża a prawo. Błędy w sztuce lekarskiej - zabezpieczenia. 

Zapraszamy lekarzy ginekologów na wyjątkowe szkolenie - warsztaty z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa, licznych przykładów i rozwiązań.

Jak eliminować ryzyko odpowiedzialności cywilnej, karnej i zawodowej lekarzy?

 

odpowiedzialności członków zarządu i rad nadzorczych

W ramach szkolenie proponujemy:

(1) szkolenie - warsztaty, (2) szczegółowe, bogate w treści materiały autorskie dla każdego Uczestnika,    (3) liczne case study, (4) eleganckie, oprawione certyfikaty - dyplomy o ukończeniu szkolenia, 5) ODPOWIADAMY NA WSZYSTKIE PYTANIA UCZESTNIKÓW !

Możliwość uzyskania punktów w ramach doskonalenia zawodowego lekarzy!

WYKŁADOWCA: Założyciel Akademii Stosowania Prawa - radca prawny Monika Drab-Grotowska, posiadająca kilkuletnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów leczniczych, reprezentuje lekarzy w wielu procesach sądowych, prowadzi pelna obsługę prawną Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie

 


O SZKOLENIU

Program szkolenia jest wynikiem wieloletniej praktyki w doradzaniu podmiotom leczniczym w zakresie prawa medycznego. 

To elitarne szkolenie dla lekarzy ginekologów, podczas którego przedstawione zostaną wybrane zagadnienia  w kontekście zmniejszenia ryzyka postępowań sądowych z pacjentami. Podczas szkolenia zostaną udzielone odpowiedzi na najbardziej istotne pytania dotyczące postępowania z pacjentami od momentu pierwszej wizyty do urodzenia dziecka.

Szkolenie oparte jest na analizie przykładów (case study) w kontekście bogatego orzecznictwa sądowego oraz praktyki sądów.

Znajomość obowiązujących regulacji i zasad ich stosowania dla każdego lekarza jest niezbędna, aby wyeliminować potencjale roszczenia pacjentów, zmniejszyć koszty ewentualnych błędów w sztuce lekarskiej. Podczas szkolenia przedstawimy kompleksowo, na konkretnych przykładach zmiany w przepisach ważne dla lekarzy.

W ramach szkolenia przewidujemy czas na indywidualne konsultacje.


RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

 1. Prawa pacjentki ciężarnej w szpitalu a prawa lekarza
  1. prawo ciężarnej do świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną  - jakie obowiązki ciążą na lekarzu 
  2. prawo ciężarnej do informacji o stanie zdrowia – czy lekarz zobowiązany jest przekazać każdą informację 
  3. prawo ciężarnej do tajemnicy informacji z nim związanych – czy w każdej sytuacji lekarz jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lekarskiej
  4. prawo ciężarnej do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych a cięcie cesarskie – zgoda pacjentki lub jej odmowa z uwzględnieniem kontrowersyjnych sytuacji
  5. prawo ciężarnej do poszanowania intymności i godności – w jakich sytuacjach lekarz nie naruszy godności pacjentki 
  6. prawo ciężarnej do dokumentacji medycznej – kiedy lekarz jest zobowiązany do udostępnienia dokumentacji medycznej
  7. prawo ciężarnej do ochrony życia prywatnego i więzi rodzinnych
  8. prawo lekarza do odmowy udzielenia świadczeń zdrowotnych – kiedy odmowa jest niemożliwa 
  9. prawo lekarza do powstrzymania się od świadczeń zdrowotnych niezgodnych z własnym sumieniem – kiedy można stosować klauzulę sumienia
 2. Standardy postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki około porowej sprawowanej nad kobietą w fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem – uregulowania prawne
  1. postanowienia ogólne z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. 
  2. zakres świadczeń profilaktycznych, badań diagnostycznych oraz konsultacji w kobiet w okresie ciąży
  3. czynniki ryzyka powikłań przedporodowych i  śródporodowych
  4. plan opieki przedporodowej i plan porodu
  5. postępowania w trakcie porodu – rozpoczęcie porodu oraz poszczególne okresy porodu
  6. opieka nad noworodkiem oraz w okresie połogu
  7. obowiązujące przepisy a zmiany wprowadzone ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw – do kiedy będą obowiązywać aktualne standardy opieki okołoporodowej
 3. Książeczka zdrowia dziecka jako dokumentacja medyczna – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
 4. Karta przebiegu ciąży i jej  aspekty prawne   
 5. Zabiegi o charakterze eksperymentalnym u kobiety ciężarnej – szczególne obwarowania prawne
 6. Cesarskie cięcie w praktyce orzeczniczej Sądów
 7. Kiedy polskie prawo zezwala na przerwanie ciąży – przesłanki uregulowane w prawie polskim na podstawie przypadków z orzecznictwa
  1. pisemna zgoda pacjentki na przerwanie ciąży
  2. okoliczności uzasadniające przerwanie ciąży
  3. kwalifikacje lekarzy uprawnionych do dokonania przerwania ciąży
  4. obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej
  5. badania prenatalne
 8. Dochodzenie roszczeń przez pacjentów na drodze sądowej i administracyjnej
 9. Odpowiedzialność lekarza – jak skutecznie zabezpieczać się przed odpowiedzialnością 
  1. odpowiedzialność karna – przykładowe przestępstwa
  2. odpowiedzialność cywilna – deliktowa + kontraktowa
  3. odpowiedzialność zawodowy – zakres podmiotowy odpowiedzialności
  4. odpowiedzialność pracownicza – porządkowa, dyscyplinarna i materialna
 10. Jakie działania podejmować, aby skutecznie uchronić się przed odpowiedzialnością?
 11. Konsultacje indywidualne