Nowe możliwości wyłączenia odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o.

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, która weszła w życie z początkiem 2016 r. dokonuje także częściowych zmian w Kodeksie spółek handlowych. 
Jedną z przełomowych, wprowadzonych z dniem 1 stycznia 2016 r. zmian jest nowelizacja art. 299 Kodeksu spółek handlowych dotyczącego odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o., w związku z bezskuteczną egzekucją wobec spółki. Zgodnie z obowiązującymi już od paru dni zmianami rozszerzony został katalog wyłączenia odpowiedzialności członków zarządu, unormowany w art. 299 § 2 KSH. Dotychczas na mocy wspomnianego przepisu członek zarządu spółki z o.o. mógł się uwolnić od odpowiedzialności za zobowiązania spółki, gdy wykazał, iż we właściwym czasie zgłoszony został wniosek o ogłoszenie upadłości spółki lub wszczęte zostało postępowanie układowe, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody. 

Od Nowego Roku członek zarządu spółki z o.o. będzie mógł ponadto uwolnić się od odpowiedzialności za zobowiązania spółki wykazując, że we właściwym czasie tj. w okresie do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości, wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu. Ponadto przesłankę wyłączającą odpowiedzialność członka zarządu stanowi także brak szkody wierzyciela pomimo niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu. 

Nadto, teraz członkowie zarządu nie ponoszą odpowiedzialności za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w czasie, gdy prowadzona jest egzekucja przez zarząd przymusowy albo przez sprzedaż przedsiębiorstwa, na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli obowiązek wniosku o ogłoszenie upadłości powstał w czasie prowadzenia egzekucji. 

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych obowiązująca od dnia 1 stycznia 2016 r. znacznie poszerzyła katalog przesłanek umożliwiających członkom zarządu spółki z o.o. uniknięcie odpowiedzialności za zobowiązania spółki. 

Jak zminimalizować ryzyko i zabezpieczyć interesy Członków Zarządu prezentujemy
podczas szkoleń zamkniętych Akademii Stosowania Prawa - ZOBACZ