Zmiany w odpowiedzialności solidarnej Inwestora i Wykonawcy

Od 1 czerwca zmienią się zasady odpowiedzialności inwestora za wynagrodzenie podwykonawcy

 

Na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz. U. 2017.933) zmienią się wkrótce zasady odpowiedzialności inwestorów za wynagrodzenie podwykonawcy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami inwestor i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. Ponadto zgodnie z art. 6471 § 2 Kodeksu cywilnego do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą wymagana jest zgoda inwestora. W sytuacji, gdy w terminie 14 dni od przedstawienia inwestorowi przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, inwestor nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się że wyraził on zgodę na zawarcie umowy.

Z dniem 1 czerwca 2017 r. zasady odpowiedzialności inwestora ulegną modyfikacji. Zgodnie z nowymi zasadami inwestor będzie odpowiedzialny wraz z wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony inwestorowi przez wykonawcę czy podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót. To oznacza, że inwestor i wykonawca będę mogli w sposób szczegółowy określić przedmiot robót budowlanych jakie będą wykonywane przez oznaczonego podwykonawcę. Odpowiedzialność inwestora nie powstanie, gdy w terminie 30 dni od dnia doręczenia inwestorowi zgłoszenia inwestor złoży podwykonawcy i wykonawcy sprzeciw dotyczący wykonywania tych robót.

Co istotne, zgłoszenie podwykonawcy nie będzie wymagane, gdy inwestor i wykonawca określili w umowie zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, szczegółowy przedmiot robót budowlanych wykonywanych przez oznaczonego podwykonawcę.

Nowe przepisy wprowadzą też zmiany dotyczące zakresu odpowiedzialności. Co do zasady inwestor będzie ponosił odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia w wysokości ustalonej w umowie między podwykonawcą a wykonawcą. Jednakże w sytuacji, gdy wysokość wynagrodzenia ustalonego pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą przekraczać będzie wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy za roboty budowlane, odpowiedzialność inwestora zostanie ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy.

Zgłoszenie podwykonawcy oraz sprzeciw inwestora wymagają formy pisemnej pod rygorem zachowania nieważności. Nowe przepisy będzie można także stosować do solidarnej odpowiedzialności inwestora, wykonawcy i podwykonawcy, który zawarł umowę z dalszym podwykonawcą, za zapłatę wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy.

Nowe przepisy będą miały zastosowanie do umów zawartych po wejściu w życie ustawy tj. po dniu 1 czerwca 2017 r.