Zabezpieczacie Państwo umowy handlowe wekslami ? - pamiętajcie o orzeczeniu Sądu Najwyższego

Podmioty w relacjach B2B (business to business) by w sposób efektywny zabezpieczyć różnorodne zobowiązania umowne często stosują weksle. Charakter zobowiązania wekslowego skutkuje dosyć mocną pozycją wierzyciela. Należy podkreślić, że proces uzyskania zaspokojenia z weksla cechuje się szeregiem bardzo praktycznych rozwiązań, które ułatwiają i upraszczają drogę do uzyskania niezbędnego tytułu wykonawczego. Konstrukcja zobowiązania wekslowego utrudnia również obronę po stronie dłużnika, gdyż limituje ilość i rodzaj skutecznych zarzutów wekslowych.

Bardzo istotne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego – Bankowy Tytuł Egzekucyjny niezgodny z Konstytucją

Trybunał Konstytucyjny orzekł we wtorek 14 kwietnia br., że bankowy tytuł egzekucyjny sprzeczny jest z konstytucyjną zasadą równości, uchylając jednocześnie przepisy Prawa bankowego dotyczące tych zapisów. Jednakże by uniknąć chaosu w sektorze bankowym termin wejścia w życie wspomnianego wyroku odroczono o 16 miesięcy, do dnia 1 sierpnia 2016 r.

Od 1 stycznia 2015 r. pacjent na zabieg może poczekać w hotelu

W związku z wprowadzonym z dniem 1 stycznia 2015 r. pakietem onkologicznym ustawodawca nałożył na świadczeniodawców obowiązek bezpłatnego zapewnienia na wniosek pacjenta zakwaterowania w innym miejscu niż szpital, w którym świadczy się usługi hotelarskie. Obowiązujący od początku roku art. 33b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dotyczący grupy pacjentów onkologicznych jest odpowiedzią na wieloletnie postulaty środowiska medycznego.