Kupujący może w prosty sposób doprowadzic do obniżenia ceny za zakupiony towar.

Niezależnie od tego czy sprzedajemy towary konsumentowi czy handlują pomiędzy sobą przedsiębiorcy zawierając umowy sprzedaży lub dostawy, to strona kupująca ma te same uprawnienia jeśli uzna, że towar posiada wady fizyczne, np. maszyna nie ma takiej wydajności, jak „chwalono” się w ofercie, nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,  wydana rzecz została w stanie niezupełnym, czy w końcu została nieprawidłowo zamontowana.

Kupującemu, z pewnymi zastrzeżeniami, w ramach rękojmi przysługują alternatywnie cztery uprawnienia. Jednym z nich jest to, że kupujący może teraz złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny w ten sposób, że po prostu napisze do sprzedającego, że obniża cenę o kwotę X.

Jest to istotna zmiana i nowość w porównaniu z zasadami jakie obowiązywały do niedawna – kupując mógł bowiem ŻĄDAĆ obniżenia ceny, sprzedający mógł się na to zgodzić bądź nie. Tymczasem obecnie kupujący może jednostronnym oświadczeniem doprowadzić do obniżenia ceny i „wymuszenia” korekty faktury.

Jak zatem skutecznie zabezpieczyć się w umowach sprzedaży czy dostawy przed takimi sytuacjami, które dają kupującemu tak silne uprawnienie, a sprzedającego mogą pozbawić części ceny sprzedaży ?

Zapraszamy Firmy sprzedające towary innym przedsiębiorcom do uczestnictwa z szkoleniu otwartym lub zorganizowania szkolenia zamkniętego „Rękojmia i gwarancja. Nowe, rewolucyjne zasady w relacjach B2B”

http://www.akademiastosowaniaprawa.com.pl/rekojmia-i-gwarancja-w-umowach-sprzedazy-szkolenie-z-prawa-cywilnego/

Uczestnicy poznają:

§   praktyczne skutki nowelizacji w zakresie umowy sprzedaży i dostawy, w tym:

o     nowej definicji wad fizycznych,

o     nowych zasad odpowiedzialności sprzedawcy

o     zobaczą jak powinno się konstruować zasady gwarancji

o     przejdą przez przykładowy proces reklamacji.

§   korzystne klauzule i skutki klauzul niekorzystnych.

Uczestnicy będą pracować:

§   Na podstawie wielu przygotowanych stanów faktycznych do rozwiązania.

§   W oparciu o obszerne, szczegółowe materiały autorskie.

§   Pod kierunkiem wykładowcy – radcy prawnego z 15-letnim doświadczeniem szkoleniowym.

§   W oparciu o wzory zapisów i umów, a w przypadku szkolenia zamkniętego na podstawie dokumentów obowiązujących na których pracują na co dzień, w przypadku ich przekazania przez Firmę.

 

Co się dzieje, gdy pracownik "zwalnia" swojego pracodawcę?

Zdarza się, że pracodawcy naruszają w sposób ciężki swoje obowiązki wobec pracowników, przykładowo: nie wypłacając im terminowo wynagrodzenia, nie stosując obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników oraz wyników ich pracy, nie prowadząc dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy etc .

W takich sytuacjach pracownik może w trybie natychmiastowym, z dnia na dzień, odejść z pracy nie stosując okresu wypowiedzenia. Przepis art. 55 § 1¹ Kodeksu pracy  stanowi po stronie pracownika odpowiednik rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę w tzw. trybie dyscyplinarnym.

Pracownikowi przysługuje wtedy nie tylko odszkodowanie, ale dodatkowo odprawa pieniężna w wysokości:

-        jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;

-        dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;

-        trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 2 lipca 2015 r. (sygnatura akt III PZP 4/15) wskazał bowiem, że rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika na podstawie art. 55 § 1¹ k.p. z powodu ciężkiego naruszenia przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec pracownika uprawnia pracownika do nabycia prawa do odprawy pieniężnej, o której mowa w art. 8 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (jednolity tekst: Dz.U. z 2015 r., poz. 192 ze zm.), jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód rozwiązania stosunku pracy.

 

 

Kontrakt menadżerski - wyższe składki na ZUS od 17 czerwca 2015 r.

Uchwałą składu siedmiu sędziów z dnia 17 czerwca 2015 r. Sąd Najwyższy przesądził, iż tytułem do podlegania ubezpieczeniom społecznym przez członka zarządu spółki akcyjnej, który zawarł z tą spółką umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania w ramach prowadzonej przez siebie pozarolniczej działalności gospodarczej, jest umowa o świadczenie usług.

Powyższe oznacza, że menedżerowie spółek kapitałowych nie będą mogli zaniżać swoich składek ubezpieczeniowych. Składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą musiały być teraz odprowadzane w wysokości liczonej od faktycznie uzyskiwanego przez menedżerów przychodu na mocy zawartych ze spółką kontraktów menedżerskich. Tak wyliczone składki będą wyższe niż składki, które byłyby odprowadzane z tytułu samozatrudnienia.

Jak uzasadnia swoją uchwałę Sąd Najwyższy, nowa wykładnia przepisów o ubezpieczeniach ma zapobiec nieuczciwym praktykom, dzięki którym menedżerowie płacili niższe składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od tych, jakie wynikałyby ich z ich realnych zarobków.

Sąd Najwyższy nadał uchwale moc zasady prawnej oraz zastrzegł, że przedstawiona w niej wykładnia wiąże od dnia podjęcia uchwały tj. od dnia 17 czerwca 2015 r.

Nadanie danej uchwale takiej mocy oznacza, że wiąże ona Sąd Najwyższy nie tylko w tej sprawie, w której została podjęta, ale także w innych rodzajowo jednorodnych sprawach.

Przejęcie firmy przez nowego pracodawcę. Co dzieje się z zawartymi umowami o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy? – najnowsza Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 maja 2015

Często – dla zwiększenia zysków bądź zmniejszenia strat – przedsiębiorcy przeprowadzają transakcje, które skutkują koniecznością przejęcia pracowników w trybie słynnego przepisu „23 prim Kodeksu pracy”. Do przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę może dojść przykładowo w  następujących sytuacjach...