Odpowiedzialność członków zarządu

Od powołania do odwołania/rezygnacji.  

Jak zminimalizować ryzyko i zabezpieczyć interesy Członków Zarządu zarządzających spółkami kapitałowymi?

odpowiedzialności członków zarządu i rad nadzorczych

W ramach szkolenia proponujemy:

(1) szkolenie - warsztaty, (2) szczegółowe, bogate w treści materiały autorskie dla każdego Uczestnika, (3) liczne case study, (4) certyfikaty o ukończeniu szkolenia, (5) dojazd wykładowcy/ów do miejsca wskazanego przez Klienta w Polsce, (6) ODPOWIADAMY NA WSZYSTKIE PYTANIA UCZESTNIKÓW !

Ostateczne wynagrodzenie ustalane jest po zapoznaniu się z założeniami Klienta co do długości trwania szkolenia, ilości Uczestników oraz miejsca przeprowadzenia.

WYKŁADOWCA: Założyciel Akademii Stosowania Prawa - radca prawny Monika Drab-Grotowska

O SZKOLENIU

Podczas szkolenia przedstawimy zagadnienia obejmujące prawne aspekty odpowiedzialności członków zarząd, rad nadzorczych i zaproponujemy sposoby zabezpieczeń. Przeprowadzimy Zarządzających przez praktyczne aspekty przepisów prawa handlowego, prawa cywilnego oraz prawa pracy. Szkolenie obejmuje także zabezpieczenia interesów członków zarządów spółek działających w grupach kapitałowych.

Pełnienie funkcji członków organów w spółkach kapitałowych to nie tylko prestiż, ale także ogromna odpowiedzialność. Jest ona o tyle szczególna, że członkowie zarządu w spółkach kapitałowych jako jedyni w firmie odpowiadają prywatnym majątkiem zarówno za własne decyzje, jak również za działania i zaniechania podwładnych. Praktyka pokazuje, że to właśnie ich zaniedbania i przeoczenia często przyczyniają się do kłopotów prawnych i finansowych członków zarządu, rad nadzorczych.

Dlatego polecamy Państwu przeszkolenie kadry zarządzającej lub/i menedżerskiej z zaproponowanego zakresu w ujęcie stricte praktycznym. Możemy zapewnić, że sposób w jaki to czynimy, niezliczona ilość przykładów, rozwiązań i case study sprawiają, że kadra menedżerska wychodzi z naszych szkoleń zaopatrzona w niezbędną wiedzę dla zabezpieczenie interesów Spółki.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Prezentacja ostatnich zmian w przepisach prawa istotnych dla kadry zarządzającej.
 2. Umowy dla członków zarządu, zatrudnienie członków zarządu i kadry kierowniczej - jakie umowy wybrać?, jak optymalizować zatrudnienie?
 3. Zakaz konkurencji dla członków zarządu i kadry kierowniczej - jak ustalić działalność konkurencyjną, jak wprowadzić skuteczne wypowiedzenie, odszkodowania za zakaz konkurencji. 
 4. Prezes zarządu w spółce kapitałowej - funkcja, odpowiedzialność, zabezpieczenia.
 5. Posiedzenia zarządu - jak je prowadzić, dokumentować aby zabezpieczały interesy Spółki i Zarządu.
 6. Protokoły z posiedzeń zarządu - zbędne czy niezbędne i dlaczego?
 7. Vademacum umów (prawo cywilne)  dla członków zarządu i kadry kierowniczej - sposoby, wzory klauzul w umowach handlowych, które zabezpieczają zarząd i spółkę.
 8. Prawo pracy dla zarządu i kadry kierowniczej - wszystko co powinniście wiedzieć o stosowaniu prawa pracy wobec podwładnych.
 9. Jak chronić tajemnicę przedsiębiorstwa spółki i zabezpieczać firmę przed czynami nieuczciwej konkurencji?
 10. Rezygnacja z pełnienia funkcji członka zarządu do kogo skierować? kiedy będzie skuteczna a kiedy grożą odszkodowania?
 11. Absolutorium członka zarządu - kiedy chroni a kiedy nie?
 12. Zarząd a inne organy w spółce kapitałowej
  1. Powoływanie i odwoływanie członków zarządu spółek kapitałowych.
  2. Kadencja a mandat członka zarządu. Problemy praktyczne.
  3. Odpowiedzialność członków zarządu spółki kapitałowej za uchybienia wykryte po zakończeniu pełnienia funkcji w zarządzie.
  4. Sposoby uwolnienia się od odpowiedzialności przez członków zarządu (w świetle przepisów k.s.h. oraz k.c.)
 13. Uprawnienia członków zarządudo składania oświadczeń w imieniu spółki kapitałowej i odpowiedzialność z tego tytułu
  1. Uprawnienia członków zarządu - informacje ogólne.
  2. Prowadzenie spraw spółki kapitałowej.
  3. Obowiązki zarządu wynikające z prowadzenia księgi udziałów i księgi akcyjnej.
  4. Reprezentacja spółki kapitałowej.
  5. Szczególne zasady dotyczące prowadzenia spraw spółki i jej reprezentacji przez zarząd wieloosobowy (podejmowanie uchwał, sprzeciw wobec czynności innego członka zarządu etc.). Przekroczenie zasad reprezentacji przez zarząd spółki kapitałowej (np. podpisanie weksli).
  6. Odpowiedzialność z tytułu czynności wykonywanych w imieniu własnym. Poręczenie wekslowe (aval), poręczenie cywilne.
 14. Ochrona prywatnego majątku członków zarządu
  1. Kiedy majątek zarządu jest zagrożony?
  2. Praktyczne i skuteczne sposoby ochrony majątku.
  3. Zaległe wynagrodzenia i zobowiązania podatkowe - jak uwolnić się od odpowiedzialności?
  4. Warsztaty: orzecznictwo sądów polskich, które zarząd może wykorzystać w ewentualnych sporach sądowych oraz praktyczne wskazówki jak uchronić się przed odpowiedzialnością - instytucja przedawnienia w praktyce.
  5. Postępowanie pojednawcze - procedura regulowania spraw w spółce drogą ugodową.
 15. Odpowiedzialność za działania spółki
  1. Odpowiedzialność osobista, solidarna i subsydiarna.
  2. Odpowiedzialność za działania prokurenta i pracowników upoważnionych do podpisywania umów.
  3. Konsekwencje stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych.
 16. Odpowiedzialność przewidziana w przepisach prawa pracy
  1. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracowniczym –
  2. Odpowiedzialność odszkodowawcza wobec pracowników – jakie zastosować procedury w spółce aby zminimalizować jej ryzyko?
 17. Odpowiedzialność Członków Zarządu w spółce zależnej i spółce dominującej
  1. Działanie na szkodę spółki ale w interesie grupy – możliwe czy nie?
  2. Odpowiedzialność za zobowiązania wobec wierzycieli
  3. Konsekwencje braku regulacji w umowie holdingowej w zakresie odpowiedzialności
  4. Mechanizmy przeciwdziałania zagrożeniom
  5. Odpowiedzialność cywilna i karna za szkody wyrządzone spółce
 18. Wyłączenie odpowiedzialności Członków Zarządu - jakie zastosować mechanizmy aby zminimalizować ryzyko organów zarządzających.
 19. Konsultacje indywidualne. Zakończenie szkolenia.