"Ciąża a prawo" 

Szkolenie z prawa dla lekarzy - błędy w sztuce lekarskiej.

Szkolenie z prawa dla położnych - odpowiedzialność prawna położnych.

Zapraszamy zarządzających szpitalami, klinikami, środowisko lekarzy oraz położnych do zorganizowania szkolenia: 

Jak eliminować ryzyko odpowiedzialności

cywilnej, karnej i zawodowej?

PUNKTY ZA DOSKONALENIE ZAWODOWE!!!

odpowiedzialności członków zarządu i rad nadzorczych

W ramach szkolenie proponujemy:

(1) szkolenie - warsztaty, (2) szczegółowe, bogate w treści materiały autorskie dla każdego Uczestnika,    (3) liczne case study, (4) eleganckie, oprawione certyfikaty - dyplomy o ukończeniu szkolenia, 5) ODPOWIADAMY NA WSZYSTKIE PYTANIA UCZESTNIKÓW !

Możliwość uzyskania punktów w ramach doskonalenia zawodowego!

WYKŁADOWCA: Założyciel Akademii Stosowania Prawa - radca prawny Monika Drab-Grotowska, posiadająca kilkuletnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów leczniczych, reprezentuje lekarzy w wielu procesach sądowych, prowadzi obsługę prawną Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie

 

O SZKOLENIACH DLA LEKARZY I POŁOŻNYCH:

W ramach projektu CIĄŻA A PRAWO organizujemy dwa, niezależne szkolenia:

1. Dla lekarzy.

2. Dla położnych.

Programy szkoleń są wynikiem wieloletniej praktyki w doradzaniu podmiotom leczniczym w zakresie prawa medycznego oraz reprezentowania w procesach sądowych.

Podczas szkoleń udzielamy odpowiedzi na najbardziej istotne pytania dotyczące postępowania z pacjentami od momentu pierwszej wizyty do urodzenia dziecka.

Szkolenia oparte są na analizie przykładów (case study) w kontekście bogatego orzecznictwa sądowego oraz praktyki sądów.

Znajomość obowiązujących regulacji i zasad ich stosowania dla każdego lekarza i położnej jest niezbędna, aby wyeliminować potencjale roszczenia pacjentów, zmniejszyć koszty ewentualnych błędów w sztuce. Podczas szkolenia przedstawimy kompleksowo, na przykładach zasady odpowiedzialności i możliwe sposoby zabezpieczeń. 

W ramach szkolenia przewidujemy czas na indywidualne konsultacje.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA DLA LEKARZY:

 1. Prawa pacjentki ciężarnej w szpitalu a prawa lekarza

  1. prawo ciężarnej do świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną - jakie obowiązki ciążą na lekarzu

  2. prawo ciężarnej do informacji o stanie zdrowia – czy lekarz zobowiązany jest przekazać każdą informację

  3. prawo ciężarnej do tajemnicy informacji z nim związanych – czy w każdej sytuacji lekarz jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lekarskiej

  4. prawo ciężarnej do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych a cięcie cesarskie – zgoda pacjentki lub jej odmowa z uwzględnieniem kontrowersyjnych sytuacji

  5. prawo ciężarnej do poszanowania intymności i godności – w jakich sytuacjach lekarz nie naruszy godności pacjentki

  6. prawo ciężarnej do dokumentacji medycznej – kiedy lekarz jest zobowiązany do udostępnienia dokumentacji medycznej

  7. prawo ciężarnej do ochrony życia prywatnego i więzi rodzinnych

  8. prawo lekarza do odmowy udzielenia świadczeń zdrowotnych – kiedy odmowa jest niemożliwa

  9. prawo lekarza do powstrzymania się od świadczeń zdrowotnych niezgodnych z własnym sumieniem – kiedy można stosować klauzulę sumienia

 2. Standardy postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki około porowej sprawowanej nad kobietą w fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem – uregulowania prawne

  1. zakres świadczeń profilaktycznych, badań diagnostycznych oraz konsultacji w kobiet w okresie ciąży

  2. czynniki ryzyka powikłań przedporodowych i śródporodowych

  3. plan opieki przedporodowej i plan porodu

  4. postępowania w trakcie porodu – rozpoczęcie porodu oraz poszczególne okresy porodu

  5. opieka nad noworodkiem oraz w okresie połogu

 3. Książeczka zdrowia dziecka jako dokumentacja medyczna

 4. Karta przebiegu ciąży i jej aspekty prawne

 5. Zabiegi o charakterze eksperymentalnym u kobiety ciężarnej – szczególne obwarowania prawne

 6. Cesarskie cięcie w praktyce orzeczniczej Sądów

 7. Kiedy polskie prawo zezwala na przerwanie ciąży – przesłanki uregulowane w prawie polskim na podstawie przypadków z orzecznictwa

  1. pisemna zgoda pacjentki na przerwanie ciąży

  2. okoliczności uzasadniające przerwanie ciąży

  3. kwalifikacje lekarzy uprawnionych do dokonania przerwania ciąży

  4. obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej

  5. badania prenatalne

 8. Dochodzenie roszczeń przez pacjentów na drodze sądowej i administracyjnej

 9. Odpowiedzialność lekarza – jak skutecznie zabezpieczać się przed odpowiedzialnością

  1. odpowiedzialność karna – przykładowe przestępstwa

  2. odpowiedzialność cywilna – deliktowa + kontraktowa

  3. odpowiedzialność zawodowy – zakres podmiotowy odpowiedzialności

  4. odpowiedzialność pracownicza – porządkowa, dyscyplinarna i materialna

 10. Jakie działania podejmować, aby skutecznie uchronić się przed odpowiedzialnością?

 11. Konsultacje indywidualne

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA DLA POŁOŻNYCH:

1.  Formy zatrudnienia położnej a odpowiedzialność cywilna.

2.  Uprawnienia i obowiązki ustawowe położnej.

3.  RODO dla położnej – Dane osobowe i dane wrażliwe w pracy położnej.

4.  Zgoda pacjenta w pracy położnej. Zasady i konsekwencje prawne dla położnej.

5.  Tajemnica zawodowa w pracy położnej na przykładach.

6.  Odpowiedzialność prawna położnej – o czym warto pamiętać w praktyce.

7.  Wszystko, co chciałybyście wiedzieć o zleceniach lekarskich.

8.  Konsekwencje prawne niewykonania lub nieprawidłowego wykonania zlecenia lekarskiego albo niezasadnej odmowy wykonania zlecenia lekarskiego – przykłady.

9.  Wpisy w dokumentacji medycznej bez tajemnic.

10.   Co powinnam zrobić gdy mam pacjenta, z którym nie można się porozumieć: nie mówi po polsku, jest nieprzytomny, nie wyraża zgody na konieczna transfuzję krwi – podręcznik step by step.

11.   Kim jest Doula – status prawny Douli.

12.   Skutki prawno-finansowe związane z błędami w zakresie pracy położnej i jak się przed nimi zabezpieczać.

13.  Konsultacje indywidualne.