Urlopy wypoczynkowe, macierzyńskie                         i wychowawcze

Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz najnowszym orzecznictwem Sądu Najwyższego i stanowiskami Państwowej Inspekcji Pracy

szkolenie z prawa - urlopy wypoczynkowe

W ramach szkolenia proponujemy:

(1) szkolenie - warsztaty, (2) szczegółowe, bogate w treści materiały autorskie dla każdego Uczestnika, (3) liczne case study, (4) certyfikaty o ukończeniu szkolenia, (5) dojazd wykładowcy/ów do miejsca wskazanego przez Klienta w Polsce, (6) ODPOWIADAMY NA WSZYSTKIE PYTANIA UCZESTNIKÓW !

Ostateczne wynagrodzenie ustalane jest po zapoznaniu się z założeniami Klienta co do długości trwania szkolenia, ilości Uczestników oraz miejsca przeprowadzenia.

WYKŁADOWCA: Monika Wacikowska


O SZKOLENIU

Szkolenie skierowane do pracodawców oraz pracowników kadr i pracowników kierujących określonymi grupami pracowniczymi. Celem szkolenia jest omówienie przepisów dotyczących udzielania poszczególnych urlopów oraz uprawnień pracowników i obowiązków pracodawców w tym zakresie. Przedstawimy przykłady, wiele ważnych interpretacji, step by step przeprowadzimy Uczestników szkolenia przez zasady poprawnego ustalania i rozliczania urlopów pracowniczych. Żadne pytanie nie pozostanie bez odpowiedzi.


PROGRAM SZKOLENIA

1)  Urlopy wypoczynkowe

a)      Od czego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego?

b)     Jakie okresy oraz na jakich zasadach zaliczamy do stażu urlopowego – okresy nauki, okresy pracy w gospodarstwie rolnym, okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendium z UP?

c)      Jak zaliczać do stażu urlopowego równoległe okresy zatrudnienia?

d)     Kiedyokresy pracy za granicą należy zaliczać do stażu urlopowego?

e)      Jakie dokumenty powodują konieczność zaliczenia danego okresu do stażu urlopowego?

f)       Jak postąpić w sytuacji, gdy pracownik w czasie zatrudnienia donosi dokumenty potwierdzające prawo do urlopu w wyższym wymiarze?

g)      Jak ustalić wymiar urlopu w pierwszym i kolejnym roku pracy?

h)     Kiedy w pierwszym roku pracy pracownikowi przysługuje prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego?

i)       Jak ustalić wymiar urlopu nie pełnoetatowca lub w niepełnym roku pracy?

j)       Jak ustalić wymiar urlopu przy długiej nieobecności, np. urlopie wychowawczym?

k)     W jakim wymiarze udzielić urlopu wypoczynkowego pracownikowi przechodzącemu na emeryturę?

l)       Jak udzielać urlopu wypoczynkowego w zależności od stosowanego systemu czasu pracy?

m)   Jak i kiedy można dzielić urlop na części, a kiedy trzeba zapewnić ciągiem 14 dni urlopu wypoczynkowego?

n)     Kiedy można nie udzielić pracownikowi 14 dni urlopu wypoczynkowego i nie będzie to wykroczeniem?

o)     Kiedy i w jaki sposób należy tworzyć plan urlopowy?

p)     Czy w sytuacji, gdy pracodawca tworzy plan urlopowy, pracownicy muszą składać wnioski urlopowe?

q)     Kiedy można zmienić termin wykorzystania urlopu wypoczynkowego?

r)      W jakich sytuacjach następuje przerwanie urlopu wypoczynkowego, a kiedy mamy do czynienia z jego przesunięciem?

s)      Czym jest urlop na żądanie i jakie problemy się z nim wiążą?

t)       Czy pracownik może sam wziąć urlop na żądanie czy też musi czekać na zgodę pracodawcy?

u)     Kiedy skorzystanie z urlopu na żądanie może być przyczyną dyscyplinarki? 

v)     W jakich okolicznościach pracodawca może nie udzielić pracownikowi urlopu na żądanie?

w)   Czym jest urlop zaległy i na jakich zasadach musi być wykorzystany?

x)      Na jakich zasadach pracodawca powinien udzielić urlopu wypoczynkowego zaległego?

y)     Czy pracodawca może sam wysłać pracownika na zaległy urlop wypoczynkowy?

z)      Kiedy pracodawca ma obowiązek wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

aa)  Kiedy możliwe jest wypłacenie ekwiwalentu w czasie trwania stosunku pracy?

 

2)  Urlopy macierzyńskie, dodatkowe urlopy macierzyńskie oraz urlopy ojcowskie

a)      Jaki jest wymiar urlopu macierzyńskiego oraz urlopu na zasadach urlopu macierzyńskiego po ostatnich zmianach?

b)     Kiedy pracownica może skorzystać z dłuższego urlopu macierzyńskiego i w jakim terminie powinna złożyć odpowiedni wniosek?

c)      Jakie obowiązki dokumentacyjne pracodawcy oraz pracownicy wiążą się z wydłużonym urlopem macierzyńskim?

d)     Jakieświadczenia przysługują pracownicy, która korzysta z dłuższego urlopu macierzyńskiego, a jakie, pracownicy, która się na to nie zdecydowała?

e)      Czy przed terminem porodu można wykorzystać tydzień lub miesiąc urlopu macierzyńskiego?

f)       Jak liczyć urlop macierzyński, z którego pracownica korzysta również przed dniem porodu?

g)      Kiedy pracownik – ojciec może przejąć korzystanie z urlopu macierzyńskiego i jakie wiążą się z tym obowiązki dokumentacyjne?

h)     Co dzieje się z urlopem macierzyńskim w przypadku, gdy pracownica wymaga opiekiszpitalnej odpowiednio - przed upływem lub po upływie 8 tygodni tego urlopu?

i)       W jakich przypadkach pracownica nie może zrezygnować z urlopu macierzyńskiego, nawet po wykorzystaniu 14 tygodni takiego urlopu, a kiedy i na jakich zasadach może to zrobić?

j)       Jakim zasadom podlega urlop macierzyński w sytuacji zgonu pracownicy lub zgonu dziecka?

k)     Jak udzielany jest urlop macierzyński w razie urodzenia martwego dziecka lub gdy dziecko wymaga opieki szpitalnej?

l)       Kiedy pracownica może skorzystać z urlopu dodatkowego?

m)   Czy z dodatkowego urlopu macierzyńskiego może skorzystać ojciec dziecka?

n)     Czy urlop dodatkowy może być dzielony na części?

o)     Na jakich zasadach dopuszcza się wykonywanie pracy podczas dodatkowego urlop macierzyńskiego?

p)     Jakie są obowiązki dokumentacyjne przy udzielaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego?

q)     Kiedy pracownik może skorzystać z urlopu ojcowskiego?

r)      Jaki jest wymiar urlopu ojcowskiego?

s)      Czy dopuszczalne jest wykorzystanie jedynie tygodnia urlopu ojcowskiego?

t)       Jakie są obowiązki dokumentacyjne związane z udzieleniem urlopu ojcowskiego?

u)     Na jakich zasadach odbywa się powrót do pracy pracownika z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego macierzyńskiego oraz ojcowskiego?

v)     Jakiej ochronie podlega pracownik korzystający z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu ojcowskiego?

3)  Urlopy rodzicielskie

a)      Czym jest urlop rodzicielski i kto może z niego skorzystać?

b)     Czy zawsze warunkiem skorzystania z urlopu rodzicielskiego jest wykorzystanie pełnego dodatkowego urlopu macierzyńskiego?

c)      Czy urlop rodzicielski może być dzielony na części?

d)     Czy urlop rodzicielski może być wykorzystany w niepełnym wymiarze?

e)      Na jakich zasadach urlop rodzicielski może być wykorzystywany przez oboje rodziców?

f)       Jakie obowiązki dokumentacyjne wiążą się z korzystaniem z urlopu rodzicielskiego?

g)      Czy pracownik, który złożył wniosek o urlop rodzicielski może z niego zrezygnować lub go przerwać?

h)     Jakie świadczenia przysługują pracownikom korzystającym z urlopu rodzicielskiego?

i)       Jak ustalić wysokość zasiłku w razie, gdy pracownik składa jednorazowo wniosek o dodatkowy urlop macierzyński i rodzicielski, a jak, gdy pracownik rezygnuje z części w/w uprawnień?

4)  Zasady udzielania urlopów wychowawczych

a)      Kto może skorzystać z urlopu wychowawczego i w jakim wymiarze?

b)     W jakim terminie pracownik może wycofać wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego?

c)      Jakie są zasady udzielania urlopów wychowawczych?

d)     Kiedy podczas urlopu wychowawczego pracownik może wykonywać pracę na rzecz swojego pracodawcy lub innego podmiotu?

e)      Kiedy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę pracownika korzystającego z urlopu wychowawczego?

f)       Kiedy pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego?

g)      Kiedy na rezygnacje z urlopu wychowawczego potrzebna jest zgoda pracodawcy?

h)     Na jakich warunkach musi być zatrudniony pracownik powracający z urlopu wychowawczego?

i)       Czy i kiedy można rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem powracającym z urlopu wychowawczego?

j)       Kiedy pracownik może skorzystać z pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy?

k)     Jakie są obowiązki dokumentacyjne w przypadku żądania obniżenia wymiaru czasu pracy?

l)       Przez jaki czas i w jakich sytuacjach pracownik korzystający z obniżonego wymiaru czasu pracy podlega ochronie?

m)   Jakie są nowe regulacje dotyczące urlopów wychowawczych?