Umowy w handlu zagranicznym

Warsztaty dla wymagających

umowy handlowe o obrocie krajowym

 

W ramach szkolenia proponujemy:

(1) szkolenie - warsztaty, (2) szczegółowe, bogate w treści materiały autorskie dla każdego Uczestnika, (3) liczne case study, (4) certyfikaty o ukończeniu szkolenia, (5) dojazd wykładowcy/ów do miejsca wskazanego przez Klienta w Polsce, (6) ODPOWIADAMY NA WSZYSTKIE PYTANIA UCZESTNIKÓW !

Ostateczne wynagrodzenie ustalane jest po zapoznaniu się z założeniami Klienta co do długości trwania szkolenia, ilości Uczestników oraz miejsca przeprowadzenia.

WYKŁADOWCA: Założyciel Akademii Stosowania Prawa - radca prawny Monika Drab-Grotowska


O SZKOLENIU

Zawierasz umowy z kontrahentem zagranicznym?

Ale nie znasz jego prawa, nie wiesz jak zabezpieczyć płatność, dostawę, jakie wprowadzić zapisy z klientem z zagranicy, aby choćby w minimalnym zakresie chroniły interesy Twojej firmy. Zorganizuj szkolenie wewnętrzne dla swoich pracowników, którzy negocjują i weryfikują umowy z kontrahentami zagranicznymi. Dostarczymy im konkretnych rozwiązań, wyjaśnimy na czym polega kontrakt w handlu zagranicznym, podamy przykłady konkretnych klauzul umownych i wyjaśnimy ich znaczenie, pokażemy ryzyka i jak je minimalizować.

Nie zwlekaj – pamiętaj taniej jest zabezpieczać się niż „leczyć”!


PROGRAM SZKOLENIA

1. Kiedy do umowy z kontrahentem zagranicznym stosujemy Konwencję Narodów zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów czyli tzw. Konwencję Wiedeńską i co nam to daje w praktyce?

2. Prawo krajowe, prawo międzynarodowe i prawo Wspólnot Europejskich – wzajemne relacje, zależności i hierarchia

3. Umowa międzynarodowej sprzedaży: Obowiązki stron umowy. Ryzyko ponoszone przez strony umowy sprzedaży. Kontraktowe i poza kontraktowe sposoby ograniczenia ryzyka.

4. Prawo właściwe dla umowy – jak zrobić, aby umowa poddana została poprawnie prawu polskiemu?

5. Co zrobić, gdy kontrahent zagraniczny nie zgadza się na prawo polskie w umowie?

6. Wiesz co to Orgalima? I kiedy możesz ją zastosować?

7. Siła wyższa w umowie z kontrahentem zagranicznym – przykłady z umów.

8. Jak ograniczyć odpowiedzialność naszej firmy za nieterminową dostawę?

9. Skuteczne zabezpieczenie płatności z kontrahentem zagranicznym.

10. Prawidłowa reprezentacja stron w umowie. Akta rejestrowe – sprawdzenie dokumentacji kontrahenta zagranicznego, gdzie szukać o nim informacji?

11. Odpowiedzialność indywidualna osób podpisujących kontrakty (członkowie zarządu firmy, pełnomocnicy, prokurenci).

12. List intencyjny a umowa przedwstępna – jakie są różnice i skutki zawarcia?

13. Oferta i jej przyjęcie według polskiego prawa oraz prawa międzynarodowego – odmienności.

14. Kolizja wzorców kontraktowych - metody rozwiązywania (reguła "last shot")

15. Zaliczki a zadatek – jakie są różnice w umowach pod prawem polskim a w umowach międzynarodowych?

16. Odsetki a kary umowne – jakie są zasady ustanawiania w umowach i egzekwowania?

17. Pojęcie i charakter prawny gwarancji. Gwarancja a rękojmia. Przesłanki odpowiedzialności.

18. Reguły INCOTERMS - przejęcie własności, ryzyko, odpowiedzialność, klauzule zabezpieczające wykonanie umowy – ryzyko w zastosowaniu, preferowana treść.

19. Najważniejsze odstępstwa od polskich regulacji występujące w umowach pod kątem prawa niemieckiego i anglosaskiego.

20. Odmienności reguł i zasad prawa kontraktowego w prawie krajowym i anglosaskim, w tym m.inn.:

a) system common law – charakterystyka

b) Zamówienie - charakter prawny;

c) Tryb składania i realizacji zamówień – w przypadku bliższej współpracy pomiędzy stronami umowy;

d) Przykładowe klauzule umowne: klauzule waiver, entire agreement, severability, governing law, jurisdiction and arbitration, klauzula poufności, hardship clause, force majeure clause.

21. Przedawnienie roszczeń w obrocie międzynarodowym.

22. Wybór miejsca arbitrażu. Prawo właściwe.

23. Język umów – czy musi być wersja polska?

24. Jakie są zasadnicze konsekwencje niewykonania umowy? Odszkodowanie i jego zakres;

25. W jaki sposób zakończyć umowę? Wypowiedzenie, odstąpienie czy rozwiązanie – dopuszczalność i skutki prawne.

26. Wybór drogi dochodzenia roszczeń: sąd czy arbitraż?

27. Konsultacje indywidualne. Zamknięcie szkolenia.