Nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego

prawne i praktyczne skutki nowelizacji KPA

szkolenie z prawa pracy

W ramach szkolenia proponujemy:

(1) szkolenie - warsztaty

(2) szczegółowe, bogate w treści materiały autorskie dla każdego Uczestnika

(3) liczne case study

(4) certyfikaty o ukończeniu szkolenia

(5) dojazd wykładowcy/ów do miejsca wskazanego przez Klienta w Polsce

(6) ODPOWIADAMY NA WSZYSTKIE PYTANIA UCZESTNIKÓW

 

Ostateczne wynagrodzenie ustalane jest po zapoznaniu się z założeniami Klienta co do długości trwania szkolenia, ilości Uczestników oraz miejsca przeprowadzenia.

 

WYKŁADOWCY: Założyciel Akademii Stosowania Prawa - radca prawny Monika Drab-Grotowska oraz radca prawny Edyta Juszczyńska

 

O SZKOLENIU:

PRAWNE I PRAKTYCZNE SKUTKI NOWELIZACJI KPA

Zmiany Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej „kpa”), które weszły w życie 1 czerwca 2017 r. to istotna i obszerna nowelizacja postępowania administracyjnego. Zmiany przewidziane w ustawie z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 935) mają usprawnić postępowania administracyjne i zapobiegać ich przewlekłości.

Nowelizacja kpa wprowadza nowe zasady postępowania administracyjnego, w tym:

 1. Zasadę przyjaznej interpretacji przepisów;

 2. Administracyjne postępowanie uproszczone;

 3. Umowę administracyjną;

 4. Zmienione zasady nakładania kar administracyjnych;

 5. Zmiany w prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Proponujemy szkolenie, które umożliwi zapoznanie się ze zmianami i jak najlepsze przygotowanie do ich stosowania. Szkolenie obejmuje omówienie wszystkich najistotniejszych zmian kpa. Uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę i praktyczne przygotowanie do prowadzenia postępowań administracyjnych, zgodnie z przepisami k.p.a. w brzmieniu, wprowadzonym nowelizacją.

Szkolenie jest skierowane w szczególności do praktyków, tj. do osób, które na co dzień załatwiają sprawy urzędowe w imieniu przedsiębiorców, do pracowników organów administracji publicznej (zarówno rządowej, jak i samorządowej), którzy stosują przepisy k.p.a. i rozpatrują sprawy administracyjne oraz do wszystkich zainteresowanych zdobyciem aktualnej specjalistycznej wiedzy prawniczej i umiejętności z zakresu prowadzenia postępowań administracyjnych według nowych zasad. 

W ramach szkolenia przewidujemy czas na indywidualne konsultacje.


PROGRAM SZKOLENIA

1. Nowe zasady postępowania administracyjnego

 • Zasada korzystnej interpretacji;

 • Zasada pewności prawa;

 • Zasada równości;

 • Zasada współdziałania organów dla dobra postępowania;

 • Zasada polubownego rozstrzygania spraw spornych;

 • Zmiany w zasadzie dwuinstancyjności (prawomocność decyzji administracyjnej);

 • Zasady liczenia terminów;

 • Doręczenia elektroniczne pomiędzy organami postępowania.

2. Bezczynność organu w postępowaniu, ponaglenie - wywieranie wpływu na organ przez stronę postępowania

 • Kiedy mamy do czynienia z przewlekłością lub bezczynnością organu – nowe definicje;

 • Procedura rozpoznania ponaglenia;

 • Obowiązek pouczenia strony o możliwości wniesienia ponaglenia;

 • Praktyczne skutki dla organu i skutki dla strony.

3. Milczące załatwienie sprawy

 • Kiedy ma zastosowanie, adnotacja i zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy;

 • Weryfikacja prawidłowości milczącego załatwienia sprawy.

4. Postępowanie dowodowe według nowych zasad

 • Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony postępowania - (odpowiednik in dubio pro reo).

5. Mediacja – nowość w KPA  

 • W jakich sprawach można prowadzić postępowanie mediacyjne?

 • Organ stroną mediacji;

 • Cel i skutki mediacji;

 • Dobrowolność mediacji;

 • Czas trwania mediacji i sposób jej zakończenia, ugoda administracyjna;

 • Koszty postępowania.

6. Umowa administracyjna między stroną a organem - nowa forma załatwienia sprawy.

7. Obwieszczenie – forma zawiadomienia o sposobie załatwienia sprawy.

8. Postępowanie odwoławcze według nowych zasad

 • Możliwość zaskarżenia aktu administracyjnego jako prawo podmiotowe jednostki;

 • Fakultatywność wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy;

 • Zrzeczenie się odwołania;

 • Decyzja kasacyjna - zmiana zakresu postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez organ odwoławczy, podstawa wydania;

 • Sprzeciw od decyzji kasacyjnej;

 • Wytyczne organu odwoławczego w zakresie wykładni prawa;

 • Autokontrola - uwzględnienie skargi strony.

9. Administracyjne postępowanie uproszczone

 • Przesłanki i specyfika zastosowania postępowania uproszczonego;

 • Termin na załatwienie sprawy;

 • Stosowanie urzędowego formularza – prekluzja żądań;

 • Ograniczenia postępowania dowodowego;

 • Uzasadnienie decyzji wydanej w postępowaniu uproszczonym;

 • Ograniczenie zaskarżalności postanowień wydanych w postępowaniu uproszczonym;

 • Przejście na tryb zwykły;

 • Kontynuacja trybu uproszczonego w postępowaniu sądowo administracyjnym.

10. Nowe zasady wymiaru kar administracyjnych

11. Pozostałe zmiany mające wpływ na przebieg postępowania administracyjnego

 • zasady liczenia terminów;

 • doręczenia elektroniczne pomiędzy organami postępowania;

 • zachowanie terminu na wniesienie skargi w razie skierowania jej wprost do sądu administracyjnego usunięcie wymogu wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa.

12. Podsumowanie. Konsultacje.