Reklamacje, Rękojmia i Gwarancja przy sprzedaży w obrocie profesjonalnym i konsumenckim

Reklamacje, gwarancje, odszkodowania, zabezpieczenia dla Producentów, Dostawców i Sprzedających

szkolenie rekojmia i gwarancja

W ramach szkolenia proponujemy:

(1) szkolenie - warsztaty, (2) szczegółowe, bogate w treści materiały autorskie dla każdego Uczestnika, (3) liczne case study, (4) certyfikaty o ukończeniu szkolenia, (5) dojazd wykładowcy/ów do miejsca wskazanego przez Klienta w Polsce, (6) ODPOWIADAMY NA WSZYSTKIE PYTANIA UCZESTNIKÓW !

Ostateczne wynagrodzenie ustalane jest po zapoznaniu się z założeniami Klienta co do długości trwania szkolenia, ilości Uczestników oraz miejsca przeprowadzenia.

WYKŁADOWCA: Założyciel Akademii Stosowania Prawa - radca prawny Monika Drab-Grotowska

 


O SZKOLENIU

To szkolenie które zrealizowaliśmy  już w wielu firmach. Za każdym razem oceniane było najwyższymi notami. Po szkoleniu firmy zazwyczaj wprowadzają zmiany w zapisach gwarancji, a także w umowach z klientami.

Wszystko w związku ze zmianami w przepisach w zakresie reklamacji, rękojmi i gwarancji.

Zmianie uległy zasady współpracy w zakresie zawieranych przez firmy umów sprzedaży, umów dostawy, umów o dzieło, umów o roboty budowlane, bo do nich stosowane są nowe regulacje w zakresie rękojmi i gwarancji. W praktyce oznacza to, że obowiązujące w firmach procedury czy zasady dotyczące treści ofert, postępowań reklamacyjnych, montażu i uruchomienia sprzedawanych rzeczy czy napraw gwarancyjnych powinny zostać dostosowane do nowych przepisów. Wiedza na temat skutków zmian jest istotna nie tylko na poziomie osób zarządzających firmami, ale przede wszystkim na poziomie działów sprzedaży czy przedstawicieli handlowych, gdyż to oni mają bezpośredni kontakt z Klientem i ich określone działanie bądź zaniechanie w konkretnej sytuacji może spowodować problemy w firmie.

Na przykładach prezentujemy  m.in. prawa konsumentów i obowiązki sprzedawców, producentów, jak zgodnie z prawem uwzględniać/nieuwzględniać reklamacje, kiedy klienci mogą odstąpić od umowy i czy można się przed tym "bronić", w jakich sytuacjach należy się zwrot pieniędzy czy to od konsumenta czy od firmy.

ZAPRASZAMY! To jedno z naszych "sztandarowych" szkoleń.


PROGRAM SZKOLENIA

 1. Prezentacja i omówienie na przykładach zmian w zakresie rękojmi i gwarancji.

  1. Nowa definicja pojęcia „wady fizycznej”.

  2. Przeniesienie ciężaru odpowiedzialności za nieprzydatność rzeczy do wskazanego przez kupującego użytku z kupującego na sprzedawcę.

  3. Odpowiedzialność sprzedawcy za nieprzydatność rzeczy do wskazanego przez kupującego użytku.

  4. W jaki sposób aktywnie reagować na uwagi klienta odnoście celu zakupu aby nie narazić się na zarzut, że sprzedany towar jest niezgodny z umową?

  5. Nieprawidłowy montaż lub uruchomienia jako wada fizyczna.

  6. Modyfikacja uprawnienia kupującego do żądania obniżenie ceny. W jakich sytuacjach i w jaki sposób kupujący będzie mógł dokonać jednostronnego obniżenia ceny?

  7. Modyfikacja uprawnienia sprzedawcy do przeciwdziałania złożonemu przez kupującego oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Kiedy sprzedawca będzie mógł doprowadzić do uchylenia takiego oświadczenia?

  8. Wydłużenie oraz przebudowa sposobu liczenia terminów obowiązywania rękojmi.

  9. Całkowita nowość - Roszczenie o zwrot poniesionych kosztów przez poprzednich sprzedawców.

  10. Zmiana przepisów o gwarancji przy sprzedaży

  11. Niepotrzebny dokument gwarancyjny. Udzielenie gwarancji w reklamie. Jak się zabezpieczyć interes firmy? Wydłużenie termin obowiązywania gwarancji

  12. Nowy termin na wykonanie obowiązków przez gwaranta.

 2. Rękojmia za wady – w ujęciu praktycznym, prezentacja na podstawie konkretnych przykładów i w oparciu o wykładnię Sądu Najwyższego. Interaktywne case study dla Uczestników szkolenia.

  1. Funkcja rękojmi; odpowiedzialność absolutna

  2. Wady fizyczne

   1. Należyta jakość rzeczy sprzedanej

   2. Braki ilościowe

   3. Wadliwość rzeczy a opakowanie

  3. Wady prawne

  4. Odpowiedzialność sprzedawcy

   1. Wada znana kupującemu

   2. Ciężar dowodu

   3. Wada jawna i ukryta

   4. Umowna modyfikacja odpowiedzialności

   5. Granice modyfikacji

  5. Zawiadomienie o wadzie - akty staranności

  6. Uprawnienia kupującego

   1. Rozróżnienia rodzajów rzeczy sprzedanej

   2. Wymiana rzeczy wadliwej

   3. Usunięcie wady

   4. Odstąpienie od umowy

  7. Terminy dotyczące kupującego z tytułu wad fizycznych

  8. Przejście uprawnień z rękojmi

  9. Odpowiedzialność odszkodowawcza

  10. Terminy dochodzenia uprawnień

  11. Zarzut z rękojmi

  12. Skutki podstępu

 3. Gwarancja jakości - w ujęciu praktycznym, prezentacja na podstawie konkretnych przykładów i w oparciu o wykładnię Sądu Najwyższego. Interaktywne case study dla Uczestników szkolenia.

  1. Pojęcie i charakter prawny

  2. Gwarancja a rękojmia

  3. Przesłanki odpowiedzialności

  4. Uprawnienia kupującego z tytułu gwarancji

  5. Umowy o przejęcie obowiązku wykonywania świadczeń gwarancyjnych

  6. Naprawienie szkody

  7. Tzw. Umowy serwisowe – jak je realizować?, jakie są uprawnienia i obowiązki stron ? - przykłady

 4. Procedura reklamacyjna

  1. Sposoby składania reklamacji

  2. Treść zgłoszenia reklamacyjnego

  3. Czas rozpatrywania reklamacji

  4. Postępowanie w razie nie uznania reklamacji

 5. Interaktywne case study dla Uczestników szkolenia