Skuteczna windykacja należności

Jak skutecznie odzyskać pieniądze od kontrahentów? 

szkolenie z prawa - umowy o obrocie gospodarczym

W ramach szkolenia proponujemy:

(1) szkolenie - warsztaty, (2) szczegółowe, bogate w treści materiały autorskie dla każdego Uczestnika, (3) liczne case study, (4) certyfikaty o ukończeniu szkolenia, (5) dojazd wykładowcy/ów do miejsca wskazanego przez Klienta w Polsce, (6) ODPOWIADAMY NA WSZYSTKIE PYTANIA UCZESTNIKÓW !

Ostateczne wynagrodzenie ustalane jest po zapoznaniu się z założeniami Klienta co do długości trwania szkolenia, ilości Uczestników oraz miejsca przeprowadzenia.

WYKŁADOWCA: Założyciel Akademii Stosowania Prawa - radca prawny Monika Drab-Grotowska

 


O SZKOLENIU

Niewątpliwą zaletą szkolenia będzie przekazanie Uczestnikom sposobów przydatnych w skutecznym dochodzeniu należności handlowych, a także sprawdzenia wiarygodności kontrahenta, oceny jego zdolności do wywiązania się z zawartej umowy.

Podmioty gospodarcze przecież na co dzień spotykają się z problemem, co zrobić, by odzyskać pieniądze od kontrahentów, którzy nie są w stanie lub nie chcą spłacać zobowiązań. Często wiele należności jest nie odzyskanych. Tymczasem, gdy kontrahent nie wywiązuje się z umowy - przestaje płacić lub też nie wydaje nam usługi/towary w należyty sposób, zgodnie z umową, reakcja każdego przedsiębiorcy powinna być natychmiastowa.

Punktem wyjścia zaś jest prawidłowa, dobrze zabezpieczona umowa, jak bowiem głosi stara zasada: “W biznesie nie dostajesz tego na co zasługujesz, dostajesz to co wynegocjujesz”.
- Cehster Karass. Podczas szkolenia pracujemy na konkretnych wzorach różnych umów.


PROGRAM SZKOLENIA

 1. Sposoby zawierania umów

  1. jak prowadzić efektywne i skuteczne negocjacje,

  2. prawa i obowiązki stron podczas negocjacji,

  3. odpowiedzialność prawna i nie tylko.... za niezachowanie lojalności w negocjacjach

  4. zapytanie ofertowe, oferta i przyjęcie oferty, przyjęcie częściowe oferty, czy ma moc prawną, przyjęcie oferty z zastrzeżeniami,

  5. formy zawarcia umowy: ustna, elektroniczna, pisemna, itd., itp.)

  6. forma prawna wprowadzania zmian do umowy (aneksów), sposoby ich tworzenia, warunki jakim powinny odpowiadać.

 2. Przesłanki ważności umowy

  1. forma umowy a jej ważność i dochodzenie z niej roszczeń,

  2. właściwa reprezentacja stron umowy, ważność odpisów z rejestru,

  3. udzielanie pełnomocnictw (rodzaje, wymogi formalne, zagrożenia, opłata),

  4. wymóg zgody osoby trzeciej albo organu spółki kapitałowej na zawarcie umowy,

  5. skutki podpisania umowy przez osobę nieuprawnioną oraz z naruszeniem właściwej formy.

 3. Sprawdzanie wiarygodności kontrahenta

  1. jakie informacje należy uzyskać o kontrahencie przed przystąpieniem do negocjacji lub przed podpisaniem umowy,

  2. sposoby uzyskania informacji o kontrahencie,

  3. standing finansowy klienta i jego sytuacja prawna – prezentacja sposobów ustalenia czy kontrahent jest wypłacalny i w jakim terminie jest w stanie zapłacić,

  4. zawieranie umowy z przedsiębiorcą pozostającym w związku małżeńskim (zabezpieczenie umowy odpowiedzialnością małżonków, majątkiem wspólnym).

 4. Klauzule pomocne w windykacji należności od partnerów handlowych

  1. określenie stron umowy

  2. formy określenia jednoznacznego przedmiotu umowy,

  3. wartość przed miotu umowy, cena (brutto, netto - jak muszą być zapisane), jakie koszty kształtują cenę, wpływ warunków handlowych na cenę (elementy nie będące kosztami produkcji, a wpływające na poziom cen: termin realizacji umowy, opcja terminowa umowy, termin płatności, forma płatności, gwarancje dobrego wykonania, itd., kary, odszkodowania, czas gwarancji, itp.),

  4. formy i terminy płatności, uporządkowanie form płatności wraz ze wzrastającym ryzykiem dostawcy, różnicowanie form płatności w zależności od dostarczanego towaru, usługi (standard, nie standard - na indywidualne zamówienie),

  5. zabezpieczenie płatności: zaliczka, zadatek, przedpłata (różnice między tymi pojęciami) inne formy prawnych zabezpieczeń.

  6. koszty zabezpieczenia płatności i kto je ponosi, na jaki okres powinno być składane zabezpieczenie należności.

  7. określenie terminów realizacji przedmiotu zamówienia w warunkach dostaw, realizacji dostaw i usługi (np. instalacji i uruchomienia), dostawy i rozruchu, odbiorów po sprawdzeniu parametrów, itp.,

  8. tryb odbioru wykonania umowy, konsekwencje zachowania stron podczas odbioru wykonania umowy (ograniczenia dowodowe w zakresie stwierdzenia wykonania umowy - dozwolone przez prawo).

 5. Kary i odszkodowania w umowach - jak je windykować?

  1. definicja kary - typowe działania za które przewidywane są kary,

  2. sposób naliczania kar,

  3. wysokość kar - ograniczenia prawne i zwyczajowe,

  4. definicja odszkodowania,

  5. definicja szkody,

  6. różnica między karą, a odszkodowaniem (co jest większym ryzykiem dla firmy),

  7. zwyczajowe i prawne (czy istnieją) formy ograniczenia wysokości należnego, potencjalnego odszkodowania,

  8. czy naliczanie kar i odszkodowań może być oparte o inne podstawy (przepisy) niż postanowienia umowy, możliwości zwiększenia i zmniejszenia odpowiedzialności dostawcy.

 6. Gromadzenie właściwej dokumentacji i zachowanie trybów postępowania umożliwiających windykację należności

  1. umowa, faktura, dowód spełnienia świadczenia, oświadczenie o uznaniu długu,

  2. wezwanie do zapłaty,

  3. prawidłowe wystawianie dokumentów stanowiących dowody istnienia wierzytelności,

  4. jak uniknąć przedawnienia roszczenia.

 7. Konsekwencje prawne niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

 8. Windykacja pozasądowa i sądowa - koszty, przebieg, sposoby korzystnego zakończenia.

 9. Rozwiązanie testu lub case study.