Zabezpieczanie wierzytelności bankowych  

 

Praktyka i orzecznictwo Sądu Najwyższego.

zabezpieczenie wierzytelności bankowych - szkolenie z prawa

W ramach szkolenia proponujemy:

(1) szkolenie - warsztaty, (2) szczegółowe, bogate w treści materiały autorskie dla każdego Uczestnika, (3) liczne case study, (4) certyfikaty o ukończeniu szkolenia, (5) dojazd wykładowcy/ów do miejsca wskazanego przez Klienta w Polsce, (6) ODPOWIADAMY NA WSZYSTKIE PYTANIA UCZESTNIKÓW !

Ostateczne wynagrodzenie ustalane jest po zapoznaniu się z założeniami Klienta co do długości trwania szkolenia, ilości Uczestników oraz miejsca przeprowadzenia.

WYKŁADOWCY: Założyciel Akademii Stosowania Prawa - radca prawny Monika Drab-Grotowska.

 


O SZKOLENIU

Podczas szkolenia omawiamy wszystkie najistotniejsze rodzaje zabezpieczeń wierzytelności bankowych od strony praktycznej. Wskazujemy zalety i wady poszczególnych zabezpieczeń, rozwiązujemy różnorodne kazusy, a także prezentujemy propozycje konkretnych zapisów umownych, które pomagają w skutecznej windykacji. Prezentujemy wiele przykładów i orzeczeń sądowych dotyczących poszczególnych rodzajów zabezpieczeń.

Dodatkowo omawiamy na przykładach przepisy nowej ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. 2015 poz. 1854), która weszła w życie w dniu 27 listopada 2015 r.


PROGRAM SZKOLENIA

 1. Likwidacja bankowych tytułów egzekucyjnych i co dalej ...

 2. Nowe obowiązki banków dotyczące restrukturyzacji zadłużenia kredytobiorców. Jak prawidłowo wypełnić obowiązki banku i jednocześnie skutecznie dochodzić spłat kredytów?

 3. Ważności umowy jako podstawa ewentualnego, późniejszego dochodzenia spłaty kredytu - case study.

  1. Co należy wiedzieć o Kliencie?

   1. Zasady reprezentacji Klientów banku – organy, pełnomocnicy (rodzaje, wymogi formalne, zagrożenia), prokurenci.

   2. Źródła pozyskania informacji o sposobie reprezentacji Klienta.

   3. Zaciąganie zobowiązań przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim lub/oraz związane umową spółki cywilnej.

  2. Skutki podpisania umowy przez osobę nieuprawnioną oraz z naruszeniem właściwej formy.

 4. Jak prawidłowo dobrać zabezpieczenie kredytu do konkretnego Klienta? – case study.

  1. Termin spłaty długu jako istotny element wyboru formy zabezpieczenia.

  2. Wpływ zabezpieczenia kredytu na ryzyko zawieranej umowy z Klientem.

  3. Formy składania oświadczeń woli, powodujących powstanie prawnego zabezpieczenia.

 5. Odpowiedzialności dłużników z różnych form zabezpieczenia – jakie zabezpieczenia są „najsilniejsze”, a jakie „najsłabsze”? Prezentacja najczęściej popełnianych błędów.

 6. Jak ustanowić ważne i skuteczne zabezpieczenie kredytu, w tym m.in.:

  1. Weksel - przykłady zastosowania, poprawnego wypełnienia, dochodzenia praw.

  2. Poręcznie cywilne.

  3. Zastaw wg. Kodeksu cywilnego.

  4. Sądowy zastaw rejestrowy.

  5. Przewłaszczenie na zabezpieczenie.

  6. Hipoteki

 7. Zasady ustanawiania prawnego zabezpieczenia na rachunkach bankowych i rachunkach inwestycyjnych w domach maklerskich - case study.

 8. Zasady ustanawiania zabezpieczenia na rzeczach ruchomych, w tym m.in.:

  1. Na samochodach i innych środkach transportu.

  2. Na inwentarzu żywym.

  3. Na zapasach surowców lub towarów w magazynie.

  4. Na innych wartościowych rzeczach ruchomych (np. dziełach sztuki) - case study.

 9. Zasady ustanawiania zabezpieczenia na nieruchomościach, w tym m.in.:

  1. Unifikacja hipoteki – jedna hipoteka dla zobowiązania głównego jak i odsetek.

  2. Zabezpieczenie jedną hipoteką kilku wierzytelności.

  3. Zmniejszenie sumy hipoteki przez właściciela obciążonej nieruchomości.

  4. Kiedy nastąpi umowne ustanowienie administratora hipoteki?

  5. Zniesienie współwłasności a obciążenie nieruchomości hipoteką.

  6. Czy bank musi oznaczyć czynność, z której wynikają roszczenia? Czy umowa ramowa wskazana w tytule egzekucyjnym jest czynnością wskazaną w sposób umożliwiający jej zindywidualizowanie? – interpretacja Sądu Najwyższego.

 10. Gromadzenie właściwej dokumentacji sposobem na skuteczną windykację - case study.

  1. Oświadczenie o uznaniu długu – od kogo powinno pochodzić?

  2. Wezwanie do zapłaty a ostateczne wezwanie do zapłaty.

  3. Prawidłowe wystawianie dokumentów stanowiących dowody istnienia wierzytelności.

  4. Jak uniknąć przedawnienia roszczenia?

 11. Rola banku jako wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym.

  1. Prawo wyboru komornika

  2. Wskazanie środków egzekucyjnych.

  3. Nadzór nad czynnościami komornika, w tym skarga na czynności lub bezczynność komornika.

  4. Koszty komornicze.

  5. Sposoby przeciwdziałania bezskuteczności egzekucji.

 12. Konsultacje indywidualne. Zakończenie szkolenia.