Prawo energetyczne

Prostym językiem o skomplikowanej gałęzi prawa

Szkolenie kierowane jest do podmiotów chcących uzyskać kompleksową wiedzę z zakresu prawa energetycznego.

 

nowa ustawa o obligacjach

ZAPRASZAMY PODMIOTY Z BRANŻY ENERGETYCZNEJ DO ZORGANIZOWANIA SZKOLENIA WEWNĘTRZNEGO W FIRMIE Z TEJ TRUDNEJ DZIEDZINY PRAWA

PROWADZĄCA SZKOLENIE:

dr Joanna Osiejewicz

adwokat, członek Rady Górniczej przy Ministrze Środowiska, wykładowca akademicki,  specjalista z zakresu prawa energetycznego      


O SZKOLENIU

Prawo energetyczne oznacza zespół norm regulujących prawa i obowiązki przedsiębiorstw energetycznych, odbiorców końcowych paliw i energii, jak również̇ innych uczestników rynków paliw i energii w zakresie realizacji zasady zrównoważonego rozwoju, promowania konkurencji, ochrony odbiorców końcowych i zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii oraz związanych z ich realizacją zadań i kompetencji organów administracji publicznej. Gospodarka energetyczna podlega prawom rynku regulowanego, co oznacza że państwo poprzez swoje organy zostało uprawnione do władczego wkraczania w działalność gospodarczą przedsiębiorstw energetycznych i użytkowników paliw i energii. Dostęp do zasobów energetycznych ma podstawowe znaczenie z punktu widzenia istnienia społeczeństwa i poszczególnych jednostek, suwerenności i niepodległości państwa – a zatem zapewnienia wolności i praw człowieka i obywatela.

W polskim systemie prawnym nie ma jednego aktu, który regulowałby kompleksowo funkcjonowanie całego rynku energetycznego. Przepisy prawa energetycznego ulegają ponadto istotnej modyfikacji na skutek implementacji prawa UE. Wielość podmiotów uczestniczących w obrocie energetycznym, intensywna ingerencja państwa oraz rozproszenie regulacji prawnych w tym obszarze czynią prawo energetyczne trudno przystępnym i skomplikowanym.

Szkolenie kierowane jest do osób chcących uzyskać holistyczną perspektywę na problematykę prawa energetycznego i uporządkować swoją wiedzę z tego zakresu. Wskazane jest, aby uczestnicy szkolenia posiadali podstawową wiedzę o funkcjonowaniu instytucji prawnych. Celem szkolenia jest przejrzyste i kompleksowe przedstawienie kształtu polskiego prawa energetycznego z uwzględnieniem regulacji dotyczących jego składników, to jest energii elektrycznej, gazu, ropy naftowej i węgla. Po odbyciu szkolenia uczestnik będzie potrafił charakteryzować i dokonywać ewaluacji prawnych instrumentów współpracy i konkurencji w obszarze krajowej, unijnej i światowej energetyki.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

 1. Cechy prawa energetycznego

  • Wytyczne dotyczące polityki energetycznej; zasady prawa energetycznego; cele prawa energetycznego.

 2. Tło historyczne regulacji

  • Proces decentralizacji; nowe prawo energetyczne; implikacje członkostwa w UE.

 3. Rola instytucji rządowych w kształtowaniu i zarządzaniu prawem i polityką energetyczną

  • Energetyka jako działalność regulowana; Prezes Urzędu Regulacji Energetyki; Minister Energii; samorząd; koncesja na energię; plany rozwoju spółek energetycznych.

 4. Źródła prawa energetycznego

  • Prawo międzynarodowe i UE; krajowe prawo energetyczne; krajowe przepisy sektorowe; przepisy uzupełniające.

 5. Ramy prawne dotyczące energii elektrycznej

  • Produkcja; przesył; dystrybucja; konsumpcja.

 6. Ramy prawne dotyczące gazu

  • Produkcja; przesył; dystrybucja; konsumpcja.

 7. Ramy prawne dotyczące ropy naftowej

  • Produkcja; przesył; dystrybucja; konsumpcja.

 8. Ramy prawne dotyczące węgla

  • Produkcja; przesył; dystrybucja; konsumpcja.

 9. Interakcja między prawem energetycznym a prawem ochrony środowiska

  • Zasada suwerenności nad zasobami i bogactwami naturalnymi; zasady prawa UE w obszarze środowiska; regulacje środowiskowe w polskiej polityce energetycznej; konstytucyjne podstawy ochrony środowiska; prawo ochrony środowiska; ustawa o ochronie przyrody; grunty rolne i leśnictwo; udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie; efektywność energetyczna a ochrona środowiska.

 10. Interakcja między prawem energetycznym a prawem podatkowym

  • Podatek VAT; podatek dochodowy; podatek akcyzowy.

 11. Interakcja między prawem energetycznym a prawem konkurencji

  • Prezes Urzędu Regulacji Energetyki i Urząd Regulacji Energetyki; Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów; unbundling; dostęp stron trzecich (TPA); regulacja taryf; przejrzystość rynku.

 12. Podsumowanie