Prawo autorskie i prawa pokrewne

Praktyczne aspekty, interpretacje, wzory postępowań

prawo autorskie i prawa pokrewne

W ramach szkolenia proponujemy:

(1) szkolenie - warsztaty, (2) szczegółowe, bogate w treści materiały autorskie dla każdego Uczestnika, (3) liczne case study, (4) certyfikaty o ukończeniu szkolenia, (5) dojazd wykładowcy/ów do miejsca wskazanego przez Klienta w Polsce, (6) ODPOWIADAMY NA WSZYSTKIE PYTANIA UCZESTNIKÓW !

Ostateczne wynagrodzenie ustalane jest po zapoznaniu się z założeniami Klienta co do długości trwania szkolenia, ilości Uczestników oraz miejsca przeprowadzenia.

WYKŁADOWCA: radca prawny Rafał Tołwiński


O SZKOLENIU

W dobie rozwoju technik multimedialnych, zaangażowania ich w strategie rozwoju firm, istotne znaczenie dla przedsiębiorców ma poznanie podstawowych instytucji prawa autorskiego, zrozumienie ich specyfiki, a także uzmysłowienie ewentualnych konsekwencji naruszenia praw własności intelektualnej.

Celem naszego szkolenia jest przedstawienie roli prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskich w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem firm z branży reklamowej.

Dodatkowo, podczas szkolenia podejmiemy próbę odpowiedzi na pytania dotyczące praw autorów stawiane w kontekście wykorzystania utworów w Internecie, w tym:

  • jak chronić tworzone przez przedsiębiorstwo materiały lub akcje reklamowe (poczynając od projektów graficznych poprzez scenariusze tzw. event'ów aż po niestandardowe rozwiązania reklamowe (akcje ambientowe),

  • jak chronić i jakie są warunki korzystania z utworów rozpowszechnianych za pośrednictwem Internetu,

  • omówienie terminów: royalty free, freeware, shareware, domena publiczna, itp.,

  • omówienie prawno-autorskiego znaczenia pojęć: plagiat, inspiracja, opracowanie,

  • jakie są zasady odpowiedzialność za korzystanie z utworów bez licencji (korzystanie z nielegalnego oprogramowanie w firmie, posługiwanie się „pirackim" oprogramowaniem przez podwykonawców; odpowiedzialność za plagiat popełniony przez pracownika lub podwykonawcę).


PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ I

1.      Wprowadzenie do tematyki prawa autorskiego

a)      Prawo autorskie a własność intelektualna (ustawa Prawo własności przemysłowej; Ustawa o zwalczaniu  nieuczciwej konkurencji;

b)     Sposoby ochrony utworów w działalności gospodarczej.

2.      Omówienie podstawowych instytucji prawa autorskiego.

a)      Co oznacza pojęcie utworu chronionego przepisami prawa autorskiego?

                                 i.            wyłączenie niektórych dzieł spod ochrony prawno- autorskiej w ustawie;

                               ii.            licencje GPL; programy open source; domena publiczna,

b)     Podmioty uprawione z tytułu praw autorskich.

                                 i.            prawa autora a prawa pracodawcy - tzw. utwory pracownicze - procedury postępowania i regulacje wewnątrzzakładowe

                               ii.            producent utworu audiowizualnego - wydawca utworu multimedialnego -podobieństwa i różnice

                          iii.               utwory współautorskie, w tym: określenie prawa i obowiązków utworów powstających w ramach pracy zespołu autorów, praktyczne wskazówki dotyczące powiązań i zależności pomiędzy współtwórcami poszczególnych warstw/etapów powstawania utworu (grafik, informatyk, autorzy scenariuszy, aktorzy, producenci).

3.      Czym są prawa autorskie? Jaki zakres praw przysługuje autorowi lub nabywcy praw autorskich.

a)      autorskie prawa osobiste;

                              i.               sposoby wykonywania prawa osobistych przez autora                                               i licencjobiorcę/nabywcę praw do utworu,

                            ii.               omówienie sposobów ograniczenia ryzyka związanego z „nadużywaniem" uprawnień przez autorów,

b)      autorskie prawa majątkowe:

                                 i.            rodzaje pól eksploatacji. Omówienie

                               ii.            sposoby korzystania z utworów i formułowania zapisów umownych

                             iii.            interpretacja zapisów dotyczących zakresu uzyskanej licencji/nabytych praw.

c)       wynagrodzenie za korzystanie z praw autorskich :

                                 i.            sposoby ustalania wynagrodzenia,

                               ii.            korzystanie w ramach tzw: dozwolonego użytku

                             iii.            licencje freewareshareware

                             iv.            utwory znajdujące się domenie publicznej.

4.      Umowy dotyczące wykorzystania własności intelektualnej.

a)      Jak stworzyć umowę, żeby skutecznie zabezpieczyć interesy ekonomiczne i prawne przedsiębiorstwa?

b)     Umowy licencyjne i umowy o przeniesienie autorskich prawa majątkowych:

                                 i.            podobieństwa i różnice,

                               ii.            elementy przesądzające o skuteczności umowy,

                             iii.            przykładowe klauzule umowne - przykłady wadliwie formułowanych zapisów umownych.

                             iv.            klauzule umowne, których celem jest ochrona przed skutkami naruszenia praw osób trzecich,

                               v.            omówienie problemów dotyczących zabezpieczenia prawno-autorskich interesów stron przy konstruowaniu umów o wykonanie i wdrożenie strony WWW, przygotowanie i produkcję materiałów reklamowych; prowadzenie akcji reklamowych, zamówienie filmu reklamowego itp. Przykładowe klauzule. Dyskusja.

DZIEŃ II

1.      Inne umowy stosowane w obrocie gospodarczym dotyczące korzystania z własności intelektualnej:

a)       umowy o dzieło,

b)      umowy franchisingowa,

c)       umowy na korzystanie ze znaków towarowych,

d)      umowy wdrożeniowe na programy komputerowe.

2.      Dozwolony użytek w prawie autorskim.

a)       znaczenie przepisów o dozwolonym użytku w działalności gospodarczej,

b)       korzystanie z dozwolonego użytku w sieci Internet - warunki korzystania z utworów w ramach przepisów o dozwolonym użytku publicznym.

3.      Ochrona majątkowych praw autorskich i prawa pokrewnych. Konsekwencje naruszeń.

a)       omówienie nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie roszczeń z tytułu naruszenia prawa autorskich:

                         i.          konsekwencje naruszenia autorskich praw majątkowych oraz prawa osobistych twórcy,

                       ii.          porównanie zakresu odpowiedzialności za naruszenie prawa autorskich z zasadami ogólnymi odpowiedzialności za szkodę w działalności gospodarczej,

                     iii.          skutki niezawinionego naruszenia prawa autorskich - czy przedsiębiorca odpowiada za niezawinione naruszenia prawa autora?

                      iv.          nota copyrighowa: zastosowanie; znaczenie prawne,

                        v.          czas ochrony autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych.

4.      Ochrona utworów oraz innych przedmiotów własności intelektualnej przedsiębiorcy „poza" ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

a)       ochrona praw do domen internetowych,

b)      ochrona zawartości stron WWW,

c)       środki prawne przewidziane w przepisach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

d)      odpowiedzialność karnoprawna za naruszenie autorskich prawa majątkowych. Plagiat

e)       ochrona przewidziana w przepisach ustawy Prawo własności przemysłowej.

5.      Konsultacje indywidualne z osobą prowadzącą szkolenie.