Umowy handlowe w obrocie krajowym i międzynarodowym

Warsztaty dla wymagających

umowy handlowe o obrocie krajowym

 

W ramach szkolenia proponujemy:

(1) szkolenie - warsztaty, (2) szczegółowe, bogate w treści materiały autorskie dla każdego Uczestnika, (3) liczne case study, (4) certyfikaty o ukończeniu szkolenia, (5) dojazd wykładowcy/ów do miejsca wskazanego przez Klienta w Polsce, (6) ODPOWIADAMY NA WSZYSTKIE PYTANIA UCZESTNIKÓW !

Ostateczne wynagrodzenie ustalane jest po zapoznaniu się z założeniami Klienta co do długości trwania szkolenia, ilości Uczestników oraz miejsca przeprowadzenia.

WYKŁADOWCA: Założyciel Akademii Stosowania Prawa - radca prawny Monika Drab-Grotowska oraz radca prawny Anna Adamczyk.


O SZKOLENIU

Szkolenie ma na celu krok po kroku przeprowadzić Uczestników przez proces poprawnego zawierania umów w obrocie gospodarczym, zarówno zawieranych pod prawem polskim, jak i prawem zagranicznym (niemieckim, anglosaskim), ich zabezpieczania, wykonania, kończąc na etapie windykacji należności. Na szkoleniu zostaną zaprezentowane wzory klauzul umownych, które pomagają w późniejszym egzekwowaniu wykonania umów przez kontrahentów, a także przykłady klauzul, które utrudniają przyszłą windykację. Szkolenie może również stanowić właściwy punkt wyjścia dla wprowadzenia w firmie odpowiednich procedur dokumentacyjnych w zakresie zawierania i zabezpieczania umów. To wyjątkowe szkolenia, wymagające od Wykładowców szerokiej wiedzy i doświadczenia z zakresu także zagranicznych systemów prawnych.


PROGRAM SZKOLENIA

 1. Jakie warunki powinna spełniać umowa?
 2. Prawidłowa reprezentacja stron w umowie.
  1. Case study: Jakie akty staranności firma powinna podjąć, aby z właściwymi osobami ze strony kontrahenta mogła zawrzeć umowę?
  2. Case study: Jak powinno wyglądać pełnomocnictwo do zawarcia w imieniu spółki umowy sprzedaży towarów/ usług dla dyrektora Finansowego? Czy i jaka ponosi on odpowiedzialność z tytułu zawartej umowy w imieniu firmy?
  3. Case study: Czy można skutecznie ograniczyć prokurenta do zawierania w imieniu firmy jedynie umów na kwotę nie przekraczającą 100.000 Euro?
 3. Odpowiedzialność indywidualna osób podpisujących kontrakty (członkowie zarządu firmy, pełnomocnicy, prokurenci).
 4. Jak badać sytuację prawną kontrahenta i jaki ma ona wpływ na przyszłą windykację?
 5. Akta rejestrowe i odpis z KRS – sprawdzenie dokumentacji kontrahenta.
  1. Case study: Jak sprawdzić prawidłową reprezentację kontrahenta z Niemiec?
 6. Intencje stron w negocjacjach - czy mają znaczenie prawne?
 7. Jakie prawa przysługują stronom negocjacji, a jakie są ich obowiązki?
 8. Jak zabezpieczyć własne interesy na etapie negocjacji?
 9. List intencyjny a umowa przedwstępna.
  1. Case study: jakie są skutki zawarcia, które rozwiązanie lepiej zastosować w konkretnym przypadku?
 10. Konsekwencje niezachowania lojalności na etapie negocjacji warunków umowy
 11. List intencyjny a umowa przedwstępna – jakie są różnice i skutki zawarcia?
  1. Case study: Umowa przedwstępna w prawie polskim a list intencyjny w prawie anglosaskim.
 12. Prawne formy zabezpieczenia wykonania umowy - charakterystyka praktycznych aspektów – jak dokonać wyboru sposobu zabezpieczenia, jak ustanowić ważne i skuteczne zabezpieczenie, w tym m.in.: zabezpieczenie wekslowe, poręcznie cywilne, gwarancja bankowa, przelew dla zabezpieczenia, hipoteka, zastaw wg. kodeksu cywilnego, sądowy zastaw rejestrowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie.
 13. Oferta i jej przyjęcie według polskiego prawa oraz prawa międzynarodowego – odmienności.
 14. Kolizja wzorców kontraktowych - metody rozwiązywania (reguła " last shot ").
 15. Zaliczki a zadatek – jakie są różnice w umowach pod prawem polskim a w umowach międzynarodowych?
 16. Odsetki a kary umowne – jakie są zasady ustanawiania w umowach i egzekwowania?
  1. Case study: Przykład prawidłowej klauzuli o zastosowaniu kary umownej pod prawem polskim i prawem niemieckim.
 17. Pojęcie i charakter prawny gwarancji. Gwarancja a rękojmia. Przesłanki odpowiedzialności.
 18. Reguły INCOTERMS - przejęcie własności, ryzyko, odpowiedzialność, klauzule zabezpieczające wykonanie umowy – ryzyko w zastosowaniu, preferowana treść.
 19. Najważniejsze odstępstwa od polskich regulacji (K.C.) występujące w umowach pod kątem prawa niemieckiego i anglosaskiego.
 20. Charakterystyka prawa romańsko-germańskiego na przykładzie ustawodawstwa niemieckiego, w tym m.in.: zasada abstrakcji zastrzeżenie prawa własności.
  1. Case study: Przykład reguły INCOTERMS w umowie z kontrahentem zagranicznym.
 21. Odmienności reguł i zasad prawa kontraktowego w prawie krajowym i anglosaskim, w tym m.in.:
  1. system common law – charakterystyka
  2. zamówienie - charakter prawny
  3. tryb składania i realizacji zamówień
  4. przykładowe klauzule umowne: klauzule waiver, entire agreement, severability, governing law, jurisdiction and arbitration, klauzula poufności, hardship clause, force majeure clause.
 22. Przedawnienie roszczeń w obrocie międzynarodowym.
 23. Wybór miejsca arbitrażu. Prawo właściwe.
 24. Język umów.
 25. Jakie są zasadnicze konsekwencje niewykonania umowy? Odszkodowanie i jego zakres.
 26. Kiedy umowa zostaje uznana za nienależycie wykonaną?
 27. W jaki sposób zakończyć umowę? Wypowiedzenie, odstąpienie czy rozwiązanie – dopuszczalność i skutki prawne.
 28. W jaki sposób i kiedy dochodzić ewentualnych roszczeń? Konstrukcja roszczenia i problem przedawnienia.
 29. Wybór drogi dochodzenia roszczeń: sąd czy arbitraż?