Umowy handlowe w obrocie krajowym i międzynarodowym

Warsztaty dla wymagających

umowy handlowe o obrocie krajowym

 

W ramach szkolenia proponujemy:

(1) szkolenie - warsztaty, (2) szczegółowe, bogate w treści materiały autorskie dla każdego Uczestnika, (3) liczne case study, (4) certyfikaty o ukończeniu szkolenia, (5) dojazd wykładowcy/ów do miejsca wskazanego przez Klienta w Polsce, (6) ODPOWIADAMY NA WSZYSTKIE PYTANIA UCZESTNIKÓW !

Ostateczne wynagrodzenie ustalane jest po zapoznaniu się z założeniami Klienta co do długości trwania szkolenia, ilości Uczestników oraz miejsca przeprowadzenia.

WYKŁADOWCA: Założyciel Akademii Stosowania Prawa - radca prawny Monika Drab-Grotowska oraz radca prawny Anna Adamczyk.


O SZKOLENIU

Szkolenie ma na celu krok po kroku przeprowadzić Uczestników przez proces poprawnego zawierania umów w obrocie gospodarczym, zarówno zawieranych pod prawem polskim, jak i prawem zagranicznym (niemieckim, anglosaskim), ich zabezpieczania, wykonania, kończąc na etapie windykacji należności. Na szkoleniu zostaną zaprezentowane wzory klauzul umownych, które pomagają w późniejszym egzekwowaniu wykonania umów przez kontrahentów, a także przykłady klauzul, które utrudniają przyszłą windykację. Szkolenie może również stanowić właściwy punkt wyjścia dla wprowadzenia w firmie odpowiednich procedur dokumentacyjnych w zakresie zawierania i zabezpieczania umów. To wyjątkowe szkolenia, wymagające od Wykładowców szerokiej wiedzy i doświadczenia z zakresu także zagranicznych systemów prawnych.


PROGRAM SZKOLENIA

 1. Jakie warunki powinna spełniać umowa?

 2. Prawidłowa reprezentacja stron w umowie.

  1. Case study: Jakie akty staranności firma powinna podjąć, aby z właściwymi osobami ze strony kontrahenta mogła zawrzeć umowę?

  2. Case study: Jak powinno wyglądać pełnomocnictwo do zawarcia w imieniu spółki umowy sprzedaży towarów/ usług dla dyrektora Finansowego? Czy i jaka ponosi on odpowiedzialność z tytułu zawartej umowy w imieniu firmy?

  3. Case study: Czy można skutecznie ograniczyć prokurenta do zawierania w imieniu firmy jedynie umów na kwotę nie przekraczającą 100.000 Euro?

 3. Odpowiedzialność indywidualna osób podpisujących kontrakty (członkowie zarządu firmy, pełnomocnicy, prokurenci).

 4. Jak badać sytuację prawną kontrahenta i jaki ma ona wpływ na przyszłą windykację?

 5. Akta rejestrowe i odpis z KRS – sprawdzenie dokumentacji kontrahenta.

  1. Case study: Jak sprawdzić prawidłową reprezentację kontrahenta z Niemiec?

 6. Intencje stron w negocjacjach - czy mają znaczenie prawne?

 7. Jakie prawa przysługują stronom negocjacji, a jakie są ich obowiązki?

 8. Jak zabezpieczyć własne interesy na etapie negocjacji?

 9. List intencyjny a umowa przedwstępna.

  1. Case study: jakie są skutki zawarcia, które rozwiązanie lepiej zastosować w konkretnym przypadku?

 10. Konsekwencje niezachowania lojalności na etapie negocjacji warunków umowy

 11. List intencyjny a umowa przedwstępna – jakie są różnice i skutki zawarcia?

  1. Case study: Umowa przedwstępna w prawie polskim a list intencyjny w prawie anglosaskim.

 12. Prawne formy zabezpieczenia wykonania umowy - charakterystyka praktycznych aspektów – jak dokonać wyboru sposobu zabezpieczenia, jak ustanowić ważne i skuteczne zabezpieczenie, w tym m.in.: zabezpieczenie wekslowe, poręcznie cywilne, gwarancja bankowa, przelew dla zabezpieczenia, hipoteka, zastaw wg. kodeksu cywilnego, sądowy zastaw rejestrowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie.

 13. Oferta i jej przyjęcie według polskiego prawa oraz prawa międzynarodowego – odmienności.

 14. Kolizja wzorców kontraktowych - metody rozwiązywania (reguła " last shot ").

 15. Zaliczki a zadatek – jakie są różnice w umowach pod prawem polskim a w umowach międzynarodowych?

 16. Odsetki a kary umowne – jakie są zasady ustanawiania w umowach i egzekwowania?

  1. Case study: Przykład prawidłowej klauzuli o zastosowaniu kary umownej pod prawem polskim i prawem niemieckim.

 17. Pojęcie i charakter prawny gwarancji. Gwarancja a rękojmia. Przesłanki odpowiedzialności.

 18. Reguły INCOTERMS - przejęcie własności, ryzyko, odpowiedzialność, klauzule zabezpieczające wykonanie umowy – ryzyko w zastosowaniu, preferowana treść.

 19. Najważniejsze odstępstwa od polskich regulacji (K.C.) występujące w umowach pod kątem prawa niemieckiego i anglosaskiego.

 20. Charakterystyka prawa romańsko-germańskiego na przykładzie ustawodawstwa niemieckiego, w tym m.in.: zasada abstrakcji zastrzeżenie prawa własności.

  1. Case study: Przykład reguły INCOTERMS w umowie z kontrahentem zagranicznym.

 21. Odmienności reguł i zasad prawa kontraktowego w prawie krajowym i anglosaskim, w tym m.in.:

  1. system common law – charakterystyka

  2. zamówienie - charakter prawny

  3. tryb składania i realizacji zamówień

  4. przykładowe klauzule umowne: klauzule waiver, entire agreement, severability, governing law, jurisdiction and arbitration, klauzula poufności, hardship clause, force majeure clause.

 22. Przedawnienie roszczeń w obrocie międzynarodowym.

 23. Wybór miejsca arbitrażu. Prawo właściwe.

 24. Język umów.

 25. Jakie są zasadnicze konsekwencje niewykonania umowy? Odszkodowanie i jego zakres.

 26. Kiedy umowa zostaje uznana za nienależycie wykonaną?

 27. W jaki sposób zakończyć umowę? Wypowiedzenie, odstąpienie czy rozwiązanie – dopuszczalność i skutki prawne.

 28. W jaki sposób i kiedy dochodzić ewentualnych roszczeń? Konstrukcja roszczenia i problem przedawnienia.

 29. Wybór drogi dochodzenia roszczeń: sąd czy arbitraż?