Planowanie i rozliczanie czasu pracy

z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz stanowisk Państwowej Inspekcji Pracy

szkolenie z prawa pracy

 

W ramach szkolenia proponujemy:

(1) szkolenie - warsztaty, (2) szczegółowe, bogate w treści materiały autorskie dla każdego Uczestnika, (3) liczne case study, (4) certyfikaty o ukończeniu szkolenia, (5) dojazd wykładowcy/ów do miejsca wskazanego przez Klienta w Polsce, (6) ODPOWIADAMY NA WSZYSTKIE PYTANIA UCZESTNIKÓW !

Ostateczne wynagrodzenie ustalane jest po zapoznaniu się z założeniami Klienta co do długości trwania szkolenia, ilości Uczestników oraz miejsca przeprowadzenia.

WYKŁADOWCA:Monika Wacikowska

 

O SZKOLENIU:

Szkolenie przeznaczone dla pracodawców oraz pracowników planujących grafiki lub rozliczających czas pracy. Celem szkolenia jest omówienie przepisów z zakresu planowania i rozliczania czasu pracy czasu pracy wraz z podaniem rozwiązań i praktycznych wskazówek, które pozwolą na elastyczne i korzystne ich wdrażanie do porządku pracy danej firmy. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak prawidłowo tworzyć harmonogramy czasu pracy, korzystnie i zgodnie z przepisami rekompensować pracę nadliczbową oraz przypadającą na dni wolne, a także jakie rozwiązania dokumentacyjne należy lub warto stosować w firmie, by móc realizować i w pełni wykorzystywać regulacje prawne z tego zakresu. 


PROGRAM SZKOLENIA

1)  Ogólne zagadnienia dotyczące czasu pracy

a)      Jakie systemy czasu pracy oraz w jakich okolicznościach można wprowadzać do porządku pracy danej firmy?

b)     Czym charakteryzują się poszczególne systemy czasu pracy oraz jak w pełni je wykorzystywać?

c)      Jak prawidłowo i skutecznie wprowadzać systemy czasu pracy do przepisów wewnątrzzakładowych?

d)     Jak prawidłowo ustalać wymiar czasu pracy w poszczególnych systemach czasu pracy?

e)      Jaki wpływ na wymiar czasu pracy mają dni świąteczne?

f)       Kiedy święta przypadające w dni wolne obniżają wymiar czasu pracy i jakich pracowników to dotyczy?

g)      Jaki wpływ na planowanie pracy mają święta przypadające w dniach pracy oraz w dniach wolnych?

h)     Jakie okresy rozliczeniowe można wprowadzać w poszczególnych systemach czasu pracy oraz jak z nich korzystać?

i)       Jaki wpływ ma długość okresu rozliczeniowego na planowanie harmonogramów czasu pracy, a jakie na rozliczanie czasu pracy?

j)       Kiedy korzystanie z długiego okresu rozliczeniowego jest dla pracodawcy nieopłacalne, a nawet szkodliwe.

k)     Jakie są różnice w stosowaniu przepisów z zakresu czasu pracy w zakresie miesięcznych oraz dłuższych okresów rozliczeniowych?

l)       Czym jest doba pracownicza i jaki ma wpływ na planowanie czasu pracy w harmonogramach czasu pracy?

m)   Kiedy i na jakich zasadach pracodawca może planować pracę z naruszeniem doby pracowniczej?

n)     W jaki sposób pracodawca może wprowadzić w swojej firmie możliwość planowania harmonogramów na różne godziny pracy w poszczególnych dniach?

o)     Czym jest ruchoma organizacja czasu pracy oraz jak pracodawca może ją wprowadzić i stosować dla swoich pracowników?

p)     Czym jest tydzień pracy i jaki ma wpływ na planowanie pracy w różnych systemach czasu pracy?

q)     Czym jest odpoczynek dobowy oraz jak prawidłowo go planować?

r)      Kiedy pracodawca może naruszać odpoczynek dobowy oraz na czym polega jego równoważenie?

s)      Czy dyżury pracownicze oraz obowiązek posiadania przez pracownika telefonu służbowego może naruszać prawo do odpoczynku dobowego?

t)       Czym jest odpoczynek tygodniowy i s stosunku do różnych pracowników obejmuje on różną liczbę godzin?

u)     W jakich okolicznościach pracodawca może naruszać odpoczynek tygodniowy i czy musi takie naruszenia pracownikowi zrekompensować?

v)     Jaki wpływ na czas pracy mają podróże służbowe oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe pracowników i szkolenia bhp?

2)  Harmonogramy czasu pracy

a)      Na jaki okres należy planować grafiki?

b)     Z jakim wyprzedzeniem oraz w jaki sposób, po zmianie przepisów, należy podawać harmonogramy czasu pracy do wiadomości pracowników?

c)      W jakich okolicznościach można zmieniać harmonogramy czasu pracy oraz z jakim wyprzedzeniem i w jaki sposób o takiej zmianie należy powiadomić pracownika?

d)     Czy można zmieniać grafiki na wniosek pracowników? Jakich zasadach należy pamiętać dokonując zmian w harmonogramach czasu pracy?

e)      Czy na zmianę grafiku wymagana jest zgoda pracownika?

f)       Kiedy i przez jaki czas pracodawca powinien przechowywać harmonogramy czasu pracy, a kiedy nie musi tego robić?

3)  Praca w godzinach nadliczbowych

a)      W jakich okolicznościach pracodawca może polecać pracę nadliczbową?

b)     Czy pracownik może się nie zgodzić na pracę nadliczbową

c)      Czym jest pisemne, ustne i dorozumiane polecenie pracy w godzinach nadliczbowych?

d)     Kiedy mamy do czynienia z godzinami nadliczbowymi dobowymi w różnych systemach czasu pracy?

e)      Jak ustalić godziny nadliczbowe średniotygodniowe?

f)       Kiedy za nadgodziny wypłacamy dodatek 50% a kiedy 100% i jak je ustalić?

g)      Czym jest normalnewynagrodzenie za nadgodziny?

h)     Jak ustalić i kiedy wypłacać poszczególne składniki wynagrodzenia za nadgodziny w rożnych okresach rozliczeniowych?

i)       Kiedy i na jakich zasadach pracodawca może oddać za nadgodziny czas wolny?

j)       Jak udzielać czasu wolnego za nadgodziny na pisemny wniosek pracownika?

k)     Czy czas wolny za nadgodziny może być na wniosek pracownika udzielony po zakończeniu okresu rozliczeniowego?

l)       Jak powinien wyglądać wniosek o odbiór czasu wolnego za nadgodziny?

m)   Na jakich zasadach pracodawca może udzielić czasu wolnego za nadgodziny bez wniosku pracownika?

n)     Czy pracownik ma wpływ na formę rekompensaty za nadgodziny, czy też wynika ona z wolnej decyzji pracodawcy?

o)     Jaki wpływ na wynagrodzenie pracownika ma udzielenie mu czasu wolnego za nadgodziny na jego pisemny wniosek a jaki, bez takiego wniosku?

p)     Kiedy oddawanie czasu wolnego za nadgodziny jest dla pracodawcy nieopłacalne i bardzo kosztowne?

q)     Jakie są limity godzin nadliczbowych?

r)      Kiedy mamy do czynienia z godzinami nadliczbowymi pracowników nie pełnoetatowych oraz pracowników zarządzających i kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych?

s)      Kiedy i jak należy rekompensować pracę nie pełnoetatowców oraz pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych?

4)  Praca w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy

a)      Czym jest dzień wolny wynikający z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy (tzw. W5) i jak go planować w grafiku?

b)     Kiedy pracodawca ma prawo wezwać pracownika w dniu wolnym W5 i czy pracownik może na takie wezwanie nie wyrazić zgody?

c)      Jak prawidłowo zrekompensować pracę w dniu wolnym W5?

d)     Czy za pracę w dniu wolnym W5 trzeba oddać dzień wolny czy też można wypłacić dodatki?

e)      W jakim czasie i na jakich zasadach powinien być udzielony dzień wolny za wezwanie w dniu W5?

f)       Kiedy wypłata dodatków za pracę w W5 stanowi wykroczenie, a kiedy takim wykroczeniem nie jest?

g)      Jaki wpływ na wynagrodzenie pracownika ma oddanie dnia wolnego za wezwanie w dniu W5?

5)  Praca w niedziele i święta

a)      Kiedy pracodawca ma prawo planować oraz polecać dodatkową pracę w niedziele i święta?

b)     Czy można planować lub polecać pracę w każdą niedzielę oraz każde święto?

c)      Jaka rekompensata należy się za planowaną, a jaka za dodatkową pracę w niedzielę lub święto?
Kiedy i na jakich zasadach pracodawca może udzielić pracownikowi dnia wolnego za pracę w niedzielę lub święto?

d)     Kiedy i na jakich zasadach pracodawca może wypłacić pracownikowidodatek za pracę w niedzielę oraz w jakich terminach należy to zrobić?

e)      Ile dodatków należy się za dodatkową pracę w niedzielę lub święto?