Umowy o roboty budowlane - szkolenie z prawa dla Zamawiających i Wykonawców

Skuteczne zabezpieczanie, prawidłowe wykonywanie, nowe zasady rękojmi i gwarancji za wady budynków.

odpowiedzialności członków zarządu i rad nadzorczych

W ramach szkolenia proponujemy:

(1) szkolenie - warsztaty, (2) szczegółowe, bogate w treści materiały autorskie dla każdego Uczestnika, (3) liczne case study, (4) certyfikaty o ukończeniu szkolenia, (5) dojazd wykładowcy/ów do miejsca wskazanego przez Klienta w Polsce, (6) ODPOWIADAMY NA WSZYSTKIE PYTANIA UCZESTNIKÓW !

Ostateczne wynagrodzenie ustalane jest po zapoznaniu się z założeniami Klienta co do długości trwania szkolenia, ilości Uczestników oraz miejsca przeprowadzenia.

WYKŁADOWCA: Założyciel Akademii Stosowania Prawa - radca prawny Monika Drab-Grotowska

 


O SZKOLENIU

Podczas szkolenia przedstawimy nie tylko przebieg procesu inwestycyjnego na podstawie umów o roboty budowlane od prawidłowego sformułowania przedmiotu umowy po wszystkie klauzule ważne z punktu widzenia tak inwestorów, jak i wykonawców, ale także pokażemy jak w praktyce należy stosować nowe zasady wynikające ze zmiany Kodeksu cywilnego.

Wiedza, którą przedstawimy na tym szkoleniu będzie bardzo cenna, bo wynikająca z wieloletniego doświadczenia zdobytego także w wielu procesach sądowych opartych o umowy o roboty budowlane. Zachęcamy tak przedstawicieli inwestorów, jak i wykonawców i podwykonawców do skorzystania z możliwości praktycznego poznania sposób zabezpieczeń interesów firmy w procesie budowlanym.

W ramach szkolenia przewidujemy czas na indywidualne konsultacje.


PROGRAM SZKOLENIA

 1. Przedmiot umowy o roboty budowlane

  1. Zakres przedmiotowy – dlaczego tak ważny i jak go określać prawidłowo?

  2. Zakres czasowy

  3. Sposób określenia wynagrodzenia

 2. Zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy

  1. Na rzecz inwestora (jak zabezpieczyć się przed solidarną odpowiedzialnością za brak zapłaty na rzecz podwykonawców, jak zabezpieczyć zwrot udzielonej zaliczki, należyty sposób wykonania robót budowlanych, usunięcie przez wykonawcę usterek i wad?)

  2. Na rzecz wykonawcy (jak zabezpieczyć terminowe regulowanie należności za wykonane roboty?)

  3. Gwarancja zapłaty i jej zastosowanie

 3. Cena i sposób zapłaty (kiedy stosować wynagrodzenie kosztorysowe a kiedy ryczałtowe, czy można żądać podwyższenia ustalonego w umowie ryczałtu?)

 4. Odpowiedzialność stron

  1. Odpowiedzialność inwestora za nieterminowe przekazanie placu budowy lub nieterminową zapłatę umówionego wynagrodzenia

  2. Odpowiedzialność projektanta za wady projektu

  3. Odpowiedzialność wykonawcy za opóźnienia z rozpoczęciem lub wykończeniem obiektu, za wykonanie pracy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową

  4. Solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy (czy można jej uniknąć?)

  5. Rękojmia za wady wykonanego obiektu – najistotniejsze zmiany

   1. Pojęcie wady fizycznej oraz wady prawnej

   2. Katalog uprawnień przysługujących inwestorowi

   3. Wydłużenie terminu odpowiedzialności za wady wykonanego obiektu

   4. Terminy przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmi za wady wykonanego obiektu

  6. Gwarancja jakości – najistotniejsze zmiany

   1. Oświadczenie gwarancyjne ( jakie elementy powinno zawierać takie oświadczenie?)

   2. Wydłużenie terminu obowiązywania gwarancji

   3. Możliwość zawieszenia biegu terminu do wykonania uprawnień na mocy rękojmi, w sytuacji wykorzystywania uprawnień z gwarancji

   4. Termin na wykonanie przez Wykonawcę obowiązków gwarancyjnych

 5. Zmiana umowy i odstąpienie od umowy (odpowiedzialność stron, kary umowne)

 6. Odbiory - obowiązek czy uprawnienie inwestora?

 7. Rozpatrywanie sporów na tle interpretacji umowy, wadliwego wykonawstwa, rozliczeń, zmian, a także zakończenia umowy.

 8. Konsultacje, rozwiązywanie indywidualnych problemów uczestników.